Akty prawne

Dzieci – cudzoziemcy i uchodźcy

  W szczególnej sytuacji postawione są dzieci, nie mające polskiego obywatelstwa. Inaczej kształtują się ich prawa w przypadku, gdy są cudzoziemcami, inaczej gdy są uchodźcami.   I Prawo polskie Cudzoziemcy Art. 2. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Art. 3. Ustawy nie stosuje […]

więcej

Dzieci bez opieki (organizacja systemu pomocy dla dzieci pozbawionych opieki)

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej umieszczane są w pierwszej kolejności w rodzinie zastępczej. Jeśli nie ma takiej możliwości trafiają do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których co do zasady oczekują na rodzinę zastępczą, poprawę sytuacji rodziców biologicznych lub na przysposobienie. Formą pośrednią pomiędzy domem dziecka a rodziną zastępczą jest placówka […]

więcej

Dzieci bez opieki (władza rodzicielska, opieka, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze)

  Podstawowym prawem dziecka jest prawo do wychowywania się i dorastania w rodzinie. W przypadku, gdy dziecko pozbawione jest naturalnej ochrony ze strony rodziców (z różnych powodów, m.in. braku danych o rodzicach lub rażących zaniedbań ze strony rodziców w stosunku do dziecka), państwo jest zobowiązane zapewnić dziecku opiekę. To prawo jest bardzo silnie […]

więcej

Dzieci niepełnosprawne

  Zadania państwa w stosunku do dzieci niepełnosprawnych są dosyć szeroko zakreślone. Obejmują zarówno konieczność ich rehabilitacji, jak i zapewnienia w razie potrzeby całodobowej opieki i wsparcie.   I Prawo polskie Tryb uzyskiwania orzeczeń i rehabilitacji Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych […]

więcej

Dziecko w procedurach karnych

  Dzieci, które są ofiarami lub świadkami przestępstw często występują w postępowaniu karnym. Nie zawsze można bowiem uniknąć przesłuchania dzieci, ich kontaktu z organami ścigania – to co mają do powiedzenia jest zbyt ważne dla toczącego się postępowania. Dziecko uczestniczące w procedurach karnych potrzebuje pomocy […]

więcej

Kary cielesne, tortury i nieludzkie traktowanie

Kara fizyczna (kara cielesna) to każda kara, do której wymierzenia używana jest siła fizyczna, i która w zamierzeniu ma sprawić ból lub dyskomfort. Eliminating Corporal Punishment: A Human Rights Imperative for Europe’s Children (2005), Rada Europy.  *** Określenie „tortury” oznacza każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie […]

więcej

Nieletni sprawcy

  Umieszczenie problemu nieletnich sprawców w bazie dotyczącej krzywdzenia dzieci ma dwojakie uzasadnienie. Po pierwsze, jest uzasadnione za względu na to, że coraz częściej mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą, tzn. sytuacją gdy dziecko krzywdzi drugie dziecko. Po drugie dlatego, że na arenie międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej, coraz głośniej mówi się […]

więcej

Pornografia (w tym pornografia dziecięca)

Pojęcie „pornografia dziecięca” obejmuje materiał pornograficzny, który w sposób widoczny przedstawia: osobę małoletnią w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym; osobę, która wydaje się być nieletnią, w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym; realistyczny obraz przedstawiający osobę małoletnią w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym. Konwencja o cyberprzestępczości [Convention on […]

więcej

Praca dzieci

  Zmuszanie dzieci do pracy, ale także zatrudnianie ich przy pracach zakazanych lub zatrudnianie dzieci zbyt małych by pracować, jest formą ich krzywdzenia.     I Prawo polskie Konstytucja RP Art. 65. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa […]

więcej