Artykuły dla profesjonalistów

Żebractwo dzieci w Polsce, Katarzyna Makaruk – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Celem artykułu jest przedstawienie problemu żebractwa dzieci w Polsce, a w szczególności charakterystyki i ogólnej sytuacji żebrzących dzieci, jak również podejmowanych przez nie form żebrania. W artykule omówiono także takie kwestie, jak interwencja, identyfikacja dzieci zmuszanych do żebractwa, oraz przedstawiono ocenę świadomości społecznej problemu. Artykuł jest podsumowaniem […]

więcej

Zespół ds. Działań na rzecz Pomocy Rodzinie hrabstwa Neath Port Talbot, Family Action Support Team (FAST), Wielka Brytania (Walia), Andy Senior -Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

FAST jest wyjątkową inicjatywą oferującą szeroki wachlarz działań profi laktycznych z zakresu wsparcia rodziny, adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin. Są to świadczenia realizowane przez władze lokalne. Program uruchomiono w październiku 2011 r. po ocenie strategii władz lokalnych dotyczącej pomocy rodzinom, kiedy odbiorcy usług zgłosili potrzebę przyspieszenia […]

więcej

Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym – implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote, Angelika Pasek-Gilarska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule przedstawiono zmiany prawne, które zostały wprowadzone w polskim ustawodawstwie w związku z ratyfikacją Konwencji z Lanzarote oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku, w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia […]

więcej