Kwartalnik "Dziecko krzywdzone" nr 1 (2016)

Dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej

W artykule opisano charakterystykę dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej oraz różnorodne sposoby ich wspierania. Problem bullyingu w szkołach nie jest marginalny, np. w Polsce aż 10% uczniów doświadcza systematycznego dręczenia. Każde dziecko może doświadczyć przemocy rówieśniczej, jednak pewne czynniki szczególnie narażają dziecko na przemoc – część z nich związana […]

więcej

Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych

Pomoc online to stosunkowo nowa forma pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. W artykule omówiono przyczyny jej popularności wśród dzieci i młodzieży oraz ograniczenia płynące z braku bezpośredniego kontaktu w relacji pomocowej. Przedstawiono również wyniki badania „Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych”, które zostało przeprowadzone w 2015 roku […]

więcej

Program Chronimy Dzieci jako przykład działań na rzecz ochrony dzieci przed przemocą w polskich szkołach i przedszkolach. Raport z badań

Od 2014 roku w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) realizuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony dorosłych oraz rówieśników. Diagnoza potrzeb placówek edukacyjnych w zakresie spełniania przez nie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem […]

więcej

Przemoc rówieśnicza i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uwarunkowania i propozycje rozwiązań profilaktycznych

Artykuł zawiera uzasadnienia działań profilaktycznych i zaradczych oraz propozycje rozwiązań w obszarze przemocy rówieśniczej (bullyingu), w którą zaangażowani są uczniowie z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim z niepełnosprawnością. W świetle badań grupa ta jest bardziej narażona na ryzyko stania się ofiarą szeroko rozumianej agresji rówieśniczej i wykluczenia. W wielu […]

więcej