Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 2 (51) 2015

Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nią związane. O granicy między handlem dziećmi a stosowną korzyścią majątkową należną rodzinie biologicznej oddającej dziecko do adopcji, Małgorzata Pomarańska-Bielecka – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Zarzut handlu dziećmi bardzo często pojawia się wokół tematu adopcji ze wskazaniem i macierzyństwa zastępczego. Mimo wielu zalet, adopcja ze wskazaniem, zwłaszcza gdy dochodzi do niej między całkowicie obcymi osobami, budzi kontrowersje. Autorka artykułu omawia zagrożenia, jakie się pojawiają się przy tej formie adopcji.

więcej

Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce – podstawowe problemy i formy pomocy, Maria Kolankiewicz – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule opisano grupę dzieci cudzoziemskich bez opieki powierzonych pieczy zastępczej. Sytuacja tych umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci jest swoista, a zorganizowanie im pomocy w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, legalizacji pobytu stanowi prawdziwe wyzwanie. W artykule przedstawiono wymagane kwalifikacje opiekunów i kuratorów, którzy reprezentują interesy […]

więcej

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży – postawy Polaków wobec zjawiska w latach 2011–2014, Dorota Żurkowska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule przeprowadzono analizę wyników badań sondażowych dotyczących postaw Polaków wobec zjawiska komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, przeprowadzonych w latach 2011 i 2014. Na przestrzeni analizowanych lat nie zaobserwowano znaczących zmian w tym obszarze. Polacy zdecydowanie negatywnie oceniają wszystkie analizowane formy wykorzystywania: prostytucję aspiracyjną, komercyjny […]

więcej

Praca dzieci w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, norm ją regulujących oraz wytycznych sprawozdawczości pozafinansowej, Jacek Dymowski – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule przedstawiono i przeanalizowano praktyczne aspekty wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w kontekście przeciwdziałania łamaniu praw człowieka, w szczególności wykorzystywania pracy dzieci. Publikacja jest próbą przybliżenia i wstępnej oceny dostępnych narzędzi. Przeanalizowano Zasady UN Global Compact,normę PN-ISO 26000 oraz wytyczne raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Publikacja […]

więcej

Projekt „Nie przegraj” jako przykład zintegrowanych działań profilaktyczno-pomocowych w sytuacjach wykorzystania seksualnego i przemocy wobec dzieci, Lucyna Kicińska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule podsumowano projekt „Nie przegraj” realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje w partnerstwie z węgierską organizacją Kek Vonal, Komendą Główną Policji oraz Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Przybliżono motywacje dzieci do podejmowania zachowań ryzykownych i niebezpiecznych kontaktów online, które prowadziły do doświadczenia przemocy i wykorzystania, a także przedstawiono ich negatywne konsekwencje […]

więcej

Transformacja społeczności lokalnych mająca na celu zapobieganie krzywdzeniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Podejście oparte na profilaktyce pierwszorzędowej, Annie Lyles, Larry Cohen, Margot Brown – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Wykorzystywanie seksualne dzieci to zjawisko wielowymiarowe, o zróżnicowanych przyczynach. Nie istnieje pojedynczy program czy zasady postępowania zdolne rozwiązać wszystkie problemy i odnieść się do wszystkich czynników leżących u  jego podstaw. Jest to zagadnienie złożone, wymagające wszechstronnych rozwiązań i zaangażowania interesariuszy z różnych dziedzin życia. Pierwszorzędową profilaktykę krzywdzenia i wykorzystywania […]

więcej

Żebractwo dzieci w Polsce, Katarzyna Makaruk – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Celem artykułu jest przedstawienie problemu żebractwa dzieci w Polsce, a w szczególności charakterystyki i ogólnej sytuacji żebrzących dzieci, jak również podejmowanych przez nie form żebrania. W artykule omówiono także takie kwestie, jak interwencja, identyfikacja dzieci zmuszanych do żebractwa, oraz przedstawiono ocenę świadomości społecznej problemu. Artykuł jest podsumowaniem […]

więcej

Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym – implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote, Angelika Pasek-Gilarska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule przedstawiono zmiany prawne, które zostały wprowadzone w polskim ustawodawstwie w związku z ratyfikacją Konwencji z Lanzarote oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku, w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia […]

więcej