Apel do władz państwowych z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

20/11/2019

W dniu szczególnego jubileuszu – 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ponownie apeluje do władz państwowych o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do zwiększenia ochrony dzieci przed przemocą.

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka, której przygotowanie zainicjowała Polska. Ten dokument zmienił bardzo wiele w życiu dzieci na całym świecie. W katalogu praw i wolności, których podmiotem jest dziecko ważne miejsce zajmuje prawo każdego dziecka do życia wolnego od przemocy fizycznej i psychicznej opisane w artykule 19. Konwencji. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r. Od tego czasu podjęto w naszym kraju wiele działań, które poprawiły ochronę dzieci i młodzieży przed przemocą. Jednak nadal nie wszystkie dzieci są bezpieczne.

Wyniki badań pokazują, że 57% polskich nastolatków doświadczyło przemocy rówieśniczej, 41% doznało przemocy ze strony bliskich dorosłych1. Doświadczenie krzywdzenia w dzieciństwie jest silnie powiązane z występowaniem problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym z samookaleczeniem się i podejmowaniem prób samobójczych. W 2018 r. Policja odnotowała rekordową liczbę 772 prób podjętych przez dzieci i młodzież.

W Fundacji Dziejemy Dzieciom Siłę od ponad 28 lat monitorujemy skalę problemu krzywdzenia dzieci, analizujemy dobre praktyki ochrony dzieci przed przemocą i lobbujemy na rzecz ich systemowego wdrożenia. Szczególnie rekomendujemy:

  • wprowadzenie w ramach struktur pomocy społecznej, wzorem innych krajów, wyspecjalizowanych służb ochrony dzieci – w celu lepszej koordynacji działań ochronnych wobec najmłodszych;
  • prowadzenie ciągłych działań w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci, skierowanych do wszystkich grup: dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów oraz profesjonalistów i ogółu społeczeństwa;
  • rozwijania oferty pomocowej dla dzieci krzywdzonych oraz dzieci w kryzysie i ich rodzin, poprzez m.in. tworzenie specjalistycznych ośrodków oferujących kompleksową pomoc pod jednym dachem;
  • wprowadzenia prawnego wymogu wdrożenia polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem we wszystkich instytucjach i organizacjach, w których przebywają dzieci2.

Apelujemy do nowo wybranych władz naszego kraju o podjęcie rzetelnej debaty publicznej na temat ochrony dzieci przed przemocą, angażującej wszystkie zainteresowane środowiska: dzieci, ich rodziców, profesjonalistów, władze rządowe i samorządowe, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe, organizacje religijne. Wnioski z tej debaty powinny być bazą  do opracowania ogólnopolskiej strategii na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, zawierającej systemowe rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo najmłodszych obywateli naszego kraju.

To działanie na TERAZ. Dzieci nie mogą dłużej czekać na realizację swoich praw!

1 Więcej na ten temat w Ogólnopolskiej diagnozie skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

2 Szczegółowe rekomendacje znajdują się w publikacji Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Grafikia z okazji 30-lecia Konwencji o prawach dziecka-wesoła buźka narysowana prostą kreską układająca się w liczbę 30

Autor grafiki: Luka Rayski