Apel FDDS do Premiera Rządu w sprawie strategii przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

15/05/2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 28 lat zajmuje się problemem ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym przed wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy specjalistyczną pomoc pokrzywdzonym dzieciom, prowadzimy profilaktyczne działania edukacyjne, wspieramy rodziców i profesjonalistów oraz realizujemy badania dotyczące skali problemu.

Z uwagą śledzimy debatę publiczną na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, jaka toczy się w ostatnich tygodniach w naszym kraju oraz propozycje rozwiązań przedstawiane przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragniemy zaznaczyć, że skuteczna walka z problemem wykorzystywania seksualnego dzieci nie może ograniczać się jedynie do rozwiązań prawnych, polegających na zaostrzeniu kar dla sprawców i podniesieniu wieku dopuszczalności kontaktów seksualnych, na czym koncentrują się aktualne propozycje. Nasze doświadczenia wskazują, że obecnie sądy i tak nie korzystają z najwyższych wymiarów kar przewidzianych w kodeksie karnym. W ostatnich latach ustawodawca zmieniał przepisy prawa i zwiększał prawną ochronę małoletnich pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, nie szły jednak za tym działania systemowe, edukacyjne i profilaktyczne.

Tymczasem, aktualna wiedza i badania naukowe, a także doświadczenia innych krajów, wskazują, że efektywne działania mogące realnie zmniejszyć skalę problemu, powinny tworzyć strategiczny i spójny system, uwzględniający rozwiązania na wszystkich trzech poziomach profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej), w tym m.in.:

  • wprowadzenie na poziomie gmin kompleksowych, lokalnych strategii przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci, poprawiających koordynację działań prowadzonych przez poszczególne służby;
  • ustanowienie obowiązku wprowadzenia polityki ochrony dzieci w każdej instytucji, w której przebywają dzieci, zawierającej m.in. szczegółowe procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci;
  • wprowadzenie powszechnych, sprawdzonych programów edukacyjnych i profilaktycznych zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu dzieci, skierowanych zarówno do dzieci, ich rodziców jak i profesjonalistów;
  • zapewnienie nieodpłatnej, całodobowej pomocy w sytuacjach kryzysowych dla dzieci, rodziców i profesjonalistów w postaci telefonów zaufania czy miejsc schronienia;
  • zapewnienia nieodpłatnej, wysoko specjalistycznej, kompleksowej pomocy dla dzieci – ofiar wykorzystania, świadczonej pod „jednym dachem” przez odpowiednio przygotowanych specjalistów, znających specyfikę problemu wykorzystania seksualnego dzieci (w tej chwili takie placówki prowadzone są Warszawie, Białymstoku, Głogowie i Starogardzie Gdańskim w ramach Sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę);
  • zapewnienie i realizowanie ochrony małoletniego pokrzywdzonego od momentu ujawnienia wykorzystania seksualnego przez całą procedurę karną;
  • zapewnienie wyspecjalizowanych programów korekcyjnych dla sprawców czy potencjalnych sprawców;
  • prowadzenie badań społecznych nad skalą i uwarunkowaniami problemu krzywdzenia dzieci oraz rzetelnej ewaluacji skuteczności wprowadzanych rozwiązań.

Część ww. działań wprost wynika z międzynarodowych konwencji, m.in. Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (tzw. konwencja z Lanzarote), którą Polska ratyfikowała w 2014 r., biorąc na siebie zobowiązanie realizacji, ale do tej pory w pełni nie wdrożyła.

Apelujemy, by podejmowane działania nie były jedynie odpowiedzią na bieżące medialne wyzwania, lecz by zmierzały do stworzenia całościowego systemu ochrony dzieci.  Tylko kompleksowo podchodząc do poważnego problemu, jakim jest krzywdzenie dzieci, w tym wykorzystanie seksualne, mamy szansę stworzyć bezpieczniejsze warunki do rozwoju najmłodszym obywatelom naszego kraju.

Deklarujemy chęć współpracy, gdyby uznał Pan, że nasza wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w programowaniu nowych, skuteczniejszych rozwiązań ochrony dzieci.

 

Pliki do pobrania