Dobry Rodzic–Dobry Start, Warszawa, Polska, Renata Szredzińska – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

6/05/2016

Program jest pierwszym polskim interdyscyplinarnym programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci w wieku do lat 6 i promocję pozytywnego rodzicielstwa. Wypracowany w jego ramach „Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci” (LSPKMD) obejmuje 4 poziomy działań, od informacji o ofercie wsparcia po interwencję w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci. Łączy zarówno ofertę uniwersalną, jak i sprofilowaną na identyfikację i wsparcie rodzin z grup ryzyka. Pilotaż programu przeprowadzono w roku 2007 w jednej z warszawskich dzielnic, obecnie trwa wdrażanie w całej Warszawie, a także próby adaptacji na obszarach wiejskich.
Organizacja zgłaszająca: Fundacja Dzieci Niczyje, Polska
Dane kontaktowe: Renata Szredzińska, koordynator programu Dobry Rodzic – Dobry Start, Fundacja Dzieci Niczyje: renata.szredzinska@fdn.pl

Pliki do pobrania