Dzieci bez opieki rodzicielskiej, dzieci rozłączone z rodzicami (ang. unaccompanied children)

10/05/2016

 

Dzieci bez opieki rodzicielskiej to dzieci pozbawione podstawowego źródła ochrony. Znalazły się one w tej sytuacji, gdyż czasowo lub trwale:
• straciły swoich rodziców lub opiekunów, którzy sprawowali nad nimi opiekę,
• straciły kontakt ze swoimi opiekunami (np. dzieci, które żyją lub pracują na ulicy, są uchodźcami lub zostały przesiedlone,
• zostały oddzielone od swoich opiekunów (np. rodzice są aresztowani lub dzieci porwano),
• zostały umieszczone przez swoich rodziców/opiekunów w systemie opieki alternatywnej (np. dzieci niepełnosprawne lub dzieci z ubogich rodzin umieszczone w instytucjach),
• zostały pozbawione przez państwo opieki rodzicielskiej (np. poprzez pozbawienie rodziców praw rodzicielskich z powodu przemocy domowej) długoterminowo przebywają w instytucjach opieki zdrowotnej (np. z powodów takich, jak zarażenie HIV/AIDS),
• przebywają w ośrodku szkolno-wychowawczym, izbie zatrzymań dla młodocianych, ośrodku resocjalizacyjno-poprawczym lub karnym w rezultacie administracyjnej lub sądowej decyzji (np. podejrzani albo skazani młodociani sprawcy lub dzieci ubiegające się o status uchodźcy).

Children without Primary Caregivers and in Institutions [Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej i dzieci w instytucjach], UNICEF.

Dzieci pozbawione opieki to dzieci, które zostały oddzielone od obojga rodziców i innych krewnych, i nie przebywają pod opieką żadnego dorosłego, który zgodnie z prawem lub obyczajami, jest odpowiedzialny za opiekę nad nimi.

Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children [Międzyagencyjne zasady postępowania dotyczące dzieci bez opieki] (2004), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.