Dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej

5/08/2016

W artykule opisano charakterystykę dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej oraz różnorodne sposoby ich wspierania. Problem bullyingu w szkołach nie jest marginalny, np. w Polsce aż 10% uczniów doświadcza systematycznego dręczenia. Każde dziecko może doświadczyć przemocy rówieśniczej, jednak pewne czynniki szczególnie narażają dziecko na przemoc – część z nich związana jest z cechami dziecka, część może wynikać ze sposobu wychowania czy sytuacji materialnej rodziny. Światowa Organizacja Zdrowia uznała przemoc rówieśniczą za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Do konsekwencji doświadczania przemocy należą m.in. trudności w koncentracji, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia psychosomatyczne, depresje, myśli samobójcze. U 33% dzieci doświadczających dręczenia stwierdzono występowanie zespołu stresu pourazowego (PTSD). Konsekwencje dręczenia mogą objawiać się również w dorosłym życiu. Rodzice, przez kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z porażkami oraz budowanie poczucia własnej wartości i asertywności, mogą przygotowywać dziecko do konstruktywnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz radzenia sobie z agresją. Jeśli jednak dziecko doświadcza dręczenia, potrzebuje aktywnego wsparcia zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Działania personelu szkoły prowadzone w celu przerwania przemocy oraz uzupełnione przez indywidualne i grupowe formy wsparcia dziecka w szkole i poza nią (np. udział w zajęciach grupowych, treningach asertywności, psychoterapii) zwiększają szanse rozwiązania problemu.

Pliki do pobrania