Już wiem, co zrobić! – program profilaktyki krzywdzenia dla dzieci w wieku 6–9 lat i ich rodziców, Joanna Marszał, Renata Kałucka, Katarzyna Fenik – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

6/05/2016

„Chronimy dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. Celem wdrażania standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowane jest to poprzez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Potwierdzeniem stosowania standardów ochrony dzieci jest przyznanie certyfikatu „Chronimy dzieci” placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.

Pliki do pobrania