Prostytucja dziecięca (ang. child prostitution)

10/05/2016

 

Prostytucja dziecięca to angażowanie dziecka lub oferowanie jego usług seksualnych danej osobie za korzyści finansowe lub innego rodzaju świadczenie.

Report of Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and phild pornography [Raport Specjalnego Sprawozdawcy w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii] (1996), UNHCR.

Prostytucja dziecięca to wykorzystanie dziecka do celów seksualnych dla osiągnięcia korzyści majątkowych lub innego rodzaju świadczeń.

Protokół Fakultatywny do Konwencji Praw Dziecka w sprawie Handlu Dziećmi, Prostytucją Dzieci i Pornografią
[Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography] (2000), ONZ.