Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

6/05/2016

Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego w roku 2012 na losowej próbie 1005 dzieci w wieku 11–17 lat badania Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej doświadczanej przez dzieci ze strony rodziców i znajomych dorosłych, zaniedbania oraz bycia narażonym na wiktymizację pośrednią. Ponad jedna piąta respondentów (21%) doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej ze strony znajomych dorosłych. Równie duży odsetek (22%) narażony był na przemoc psychiczną (emocjonalną). Doświadczanie zaniedbania przed ukończeniem 12 roku życia było udziałem 6% respondentów. 12% było świadkami przemocy pomiędzy bliskimi dorosłymi, a 9% krzywdzenia innych dzieci przez dorosłych. Omawiane zjawiska często współwystępowały ze sobą. Wyniki badań empirycznych zostały w artykule przedstawione w kontekście teoretycznym a także skonfrontowane z wynikami innych badań polskich i zagranicznych.

Pliki do pobrania