Bo sąd jest taki ważny – doświadczenia dzieci uczestniczących w czynności wysłuchania. Raport z badania jakościowego, Agnieszka Bąk – Vol. 14 Nr 4 Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

4/05/2016

W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w 2015 r. badania jakościowego dotyczącego doświadczeń i opinii dzieci na temat czynności wysłuchania przez sąd. Wysłuchanie stanowi szczególną czynność, która ma służyć temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i podejmując decyzję wziął pod uwagę jego zdanie i rozsądne życzenia. Regulacje w prawie polskim w tym zakresie wynikają ze zobowiązań nałożonych m.in. przez artykuł 12 Konwencji o prawach dziecka. Cele szczegółowe badania objęły: diagnozę doświadczeń dzieci dotyczące samej czynności wysłuchania, diagnozę przygotowania dzieci do udziału w czynności wysłuchania, poznanie odczuć, emocji, a w szczególności obaw dzieci związanych z uczestnictwem w czynności wysłuchania. Wyniki pozwoliły pogłębić wiedzę na temat uwarunkowań wpływających na przebieg czynności wysłuchania, a także pokazały, że dzieci nie są wystarczająco poinformowane o przysługujących im prawach.

Pliki do pobrania