Wykorzystywanie seksualne dzieci w celach komercyjnych (ang. commercial sexual exploitation of children)

10/05/2016

 

Wykorzystywanie seksualne dzieci w celach komercyjnych jest pogwałceniem podstawowych praw dziecka. Dziecko traktuje się jako przedmiot seksualny o wartości handlowej, a wynagrodzenie wypłacane jest dziecku lub osobie trzeciej, w gotówce lub w naturze. Seksualne wykorzystywanie dzieci w celach komercyjnych (dziecięca prostytucja i pornografia) stanowią formę zniewolenia i przemocy wobec dzieci. Są równoznaczne z pracą przymusową i współczesną formą zniewolenia.

Deklaracja Końcowa I Światowego Kongresu Przeciwko Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci w Celach Komercyjnych [Declaration and Agenda for Action from the World Congress against the Commercial Sexual Exploitation of Children] (1996), Sztokholm.

Do seksualnego wykorzystywania dzieci w celach komercyjnych zaliczamy te działania, które upokarzają, degradują dziecko lub zagrażają jego życiu. Wyróżnia się trzy główne, powiązane ze sobą formy seksualnego wykorzystywania dzieci w celach komercyjnych: prostytucja, pornografia i handel dziećmi dla celów seksualnych. Inne formy seksualnego wykorzystywania dzieci obejmują seksturystykę, małżeństwa dzieci i przymuszanie do małżeństwa.


Questions and answers about the Commercial Sexual Exploitation of Children
[Pytania i odpowiedzi – seksualne wykorzystywanie dzieci w celach komercyjnych] (2001), ECPAT International, Bangkok.