Zakaz stosowania kar cielesnych

4/05/2016

(stan prawny na dzień 08.02.2017r.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)

Art. 961
Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

KOMENTARZ: przyjmując ten zapis Polska dołączyła do krajów w których obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych we wszelkiej postaci. Do tej pory jednak występują w doktrynie spory dotyczące bezwzględności tego zakazu. Z punktu widzenia dobra dziecka można jednak skłaniać się do stanowiska, że wszelkie kary cielesne są zakazane. Tym samym stosowanie ich stanowi przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej dziecka z art. 217 Kodeksu Karnego:

 

Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

Art. 217.

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Działanie Policji
KOMENTARZ: Regulacje policyjne wskazują na konkretne obowiązki policjantów, interweniujących w sprawie przemocy w rodzinie. Należy domagać się dokonania tych czynności od funkcjonariuszy.