Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym – implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote, Angelika Pasek-Gilarska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

5/05/2016

W artykule przedstawiono zmiany prawne, które zostały wprowadzone w polskim ustawodawstwie w związku z ratyfikacją Konwencji z Lanzarote oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku, w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Zmiany te są istotne z punktu widzenia ochrony dziecka przed zjawiskiem komercyjnego wykorzystywania oraz zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w związku z jego udziałem w postępowaniu karnym.

Pliki do pobrania