Networking

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę inicjuje i wspiera sieci organizacji i instytucji, które prowadzą działania w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym lub przeciwdziałania złemu traktowania dzieci.

Budowanie koalicji, partnerstw i sieci wsparcia oraz współpracy ma na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

W ramach działań networkingowych, wspieramy także placówki oświatowe, opiekuńcze i inne w zwiększaniu kompetencji w zakresie ochrony dzieci, a także interweniowania w przypadkach krzywdzenia – poprzez wprowadzanie standardów ochrony dzieci w życie instytucji.

Certyfikacja

Kodeks postępowania

Krajowe partnerstwo

Program grantowy