Edukacja, interwencja, monitoring prawa i rzecznictwo, czyli nasz plan na skuteczne wsparcie dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

2/02/2021

 

Realizowany przez nas projekt „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku” został dofinansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Oto, jakie działania zrealizujemy dzięki temu wsparciu do końca 2022 r.

 

 • Przeszkolimy około 300 adwokatów, radców prawnych, prawników NGO, prokuratorów, sędziów oraz biegłych w zakresie praw przysługujących w trakcie postępowania dziecku pokrzywdzonemu przestępstwem.
 • Przeprowadzimy 12 spotkań Klubu Prawnika i podniesiemy umiejętności ok. 200 prawników w sprawach dzieci.
 • Wydamy broszurę na temat interwencji prawnej dla profesjonalistów diagnozujących krzywdzenie dziecka: nauczycieli, psychologów, pracowników OPS.
 • Wydamy poradnik na temat reprezentacji prawnej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu.
 • Wydamy broszurę o kuratorze procesowym dla rodziców (opiekunów prawnych), dostarczając im wiedzy prawnej na temat kuratora procesowego.
 • Przygotujemy i wydamy broszurę dla dzieci na temat tego, jakie prawa i obowiązki ma kurator procesowy, który reprezentuje je w trakcie postępowania.
 • Przeprowadzimy warsztaty edukacyjne z zakresu prawa dla 20 matek reprezentujących swoje dzieci w postępowaniach karnych.
 • Przeszkolimy studentów prawa w naszym autorskim programie – Akademia Praw Dziecka.
 • Przeprowadzimy 8 wizyt studyjnych dla licealistów i studentów z wydziałów prawa, pedagogiki, psychologii w całej Polsce; celem tych spotkań będzie rozpropagowanie idei interdyscyplinarnej pomocy dzieciom pokrzywdzonych przestępstwem.
 • Przeprowadzimy kampanię społeczną na temat praw procesowych małoletniego pokrzywdzonego skierowaną do profesjonalistów, rodziców (opiekunów prawnych), dzieci.
 • Będziemy monitorować postępowania sądowe, korzystając z pomocy wolontariuszy rekrutowanych do działań w projekcie, którzy będą towarzyszyli klientom w sądzie.
 • Będziemy na bieżąco monitorować powstające prawo dotyczące przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci poprzez opiniowanie aktów prawnych i udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu.
 • Złożymy petycję do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z propozycją wprowadzenia do porządku prawnego jednolitego trybu przesłuchania dzieci do 18. roku życia w trybie ochronnym.
 • Będziemy komunikować się z sądami poprzez opinie Amicus Curiae do sądów w sprawach dotyczących uczestniczenia dzieci w procedurach.
 • Będziemy też osobiście, mailowo i telefonicznie prowadzić konsultacje prawne dla rodziców i opiekunów dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz dla profesjonalistów.

 

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele będą realizowane w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR naszej Fundacji.