Informacja nt. otwarcia ofert – Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim

11/09/2019

Informacja dot. zapytania ofertowego z dn. 03.09.2019 r. dotyczącego udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej dla dzieci w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

  1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.09.2019 r. o godz. 10:00.
  2. W postępowaniu złożono następujące oferty:
Wykonawca Pkt za cenę Pkt za doświadczenie RAZEM
Magda Serocka
os. 60-lecia 15/20
83-200 Starogard Gd
60 pkt 30 pkt 90 pkt

 

Złożona oferta spełnia wymogi formalne i w ocenie zamawiającego została uznana za najkorzystniejszą.

 

Przewodnicząca komisji:

Aurelia Jankowska

Członkowie komisji:

Edyta Borys
Patrycja Cieślik-Ossowska

 

Pliki do pobrania