Artykuły dla profesjonalistów

Uwarunkowania zdrowia i choroby u dzieci z domów dziecka, Ewelina Geras, Dominik Olejniczak, Aleksandra Kielan – Vol. 13 Nr 4

W Polsce jest około 100 000 dzieci, które na mocy orzeczenia sądu trafiły do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Swoiste warunki, w jakich żyją dzieci z domów dziecka, wpływają na ich zdrowie – przede wszystkim w wymiarze psychicznym i społecznym. Placówki podejmują wiele […]

więcej

W poszukiwaniu czynników chroniących młodzież z grupy ryzyka, Anna Rustecka-Krawczyk – Vol. 11 Nr 3 Resilience – pozytywna adaptacja dzieci krzywdzonych (40)

W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę wychowanków warszawskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych (MOS). Równocześnie dokonano diagnozy środowiska młodzieży nieprzystosowanej społecznie, przyglądając się wychowankom tych placówek. Diagnozę oparto o cząstkowe wyniki badań przeprowadzonych w warszawskich MOW-ach i MOS-ach. […]

więcej

Warsztat „Być mamą” – wykorzystanie metody wideotreningu do budowania bezpiecznej więzi w relacji matka–dziecko, Aneta Kwaśny, Marlena Trąbińska–Haduch – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

Celem artykułu jest zapoznanie profesjonalistów z głównymi założeniami programu profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz zaproszenie pedagogów do realizacji takiego programu w ich placówkach.

więcej

Wiedza na temat seksualności i reakcje emocjonalne jako wskaźniki wykorzystywania seksualnego u małych dzieci – wyzwania teoretyczne i badawcze, Sonja N. Brilleslijper-Kater, William N. Friedrich, David L. Corwin – Vol. 11 Nr 4 O wykorzystywaniu seksualnym i zachowaniach seksualnych dzieci (41)

Można wskazać kilka powodów, z jakich potwierdzenie ujawnień wykorzystywania seksualnego, sformułowanych przez małe dzieci, jest trudniejsze niż w wypadku dzieci starszych. W niniejszym artykule opisano pokrótce owe powody i przedstawiono argumenty przemawiające za użytecznością pośredniej metody diagnostycznej polegającej na ocenie […]

więcej

Wiktymizacja dzieci na Litwie, Renata Giedrytė, Judita Žukauskaitė – Vol. 12 Nr 4 Wybrane aspekty problemu krzywdzenia dzieci

Artykuł prezentuje ustalenia jakościowego badania wiktyzmizacji dzieci na Litwie. Celem przeprowadzonego metodą zogniskowanych wywiadów grupowych badania była ocena poziomu świadomości, opinii i przekonań dotyczących problemu wiktymizacji dzieci na Litwie w różnych grupach społecznych. Obszarem szczególnego zainteresowania i pogłębionej analizy był […]

więcej

Wszystko zależy od ludzi – rozmowa z Alicją Budzyńską i Magdaleną Zawadzką – Vol. 10 Nr 2 Dzieci uczestniczące w procedurach karnych i cywilnych (35)

Jak chronić dzieci uczestniczące w procedurach prawnych? Refleksje na temat udziału dzieci uczestniczących w procedurach prawnych Rozmowa z Alicją Budzyńską i Magdaleną Zawadzką – psychologami, terapeutkami, biegłymi sądowymi z Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje. Rozmowę przeprowadził Robert Makowski

więcej

Wykorzystanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne – analiza zjawiska, Ewa Kusz – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje specyfika wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne i liderów grup religijnych? Przedstawia kilka różnych koncepcji i wskazuje, że ofiary wykorzystania seksualnego przez duchownych pochodzą najczęściej z rodzin głęboko religijnych i w związku z […]

więcej