Artykuły dla profesjonalistów

Czynniki i procesy resilience wśród dzieci krzywdzonych, Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski – Vol. 11 Nr 3 Resilience – pozytywna adaptacja dzieci krzywdzonych (40)

  Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych pojęć związanych z koncepcją resilience oraz wybranych wyników badań nad procesami i czynnikami resilience w wśród dzieci, które doświadczyły w swoim życiu poważnych przeciwności losu. Badania nad fenomenem resilience wniosły cenny wkład w wiedzę […]

więcej

Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, Agnieszka Izdebska, Karolina Lewandowska – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Krzywdzenie dzieci jest zjawiskiem o złożonych i różnorodnych uwarunkowaniach. Starając się wyjaśnić jego etiologię nie sposób wymienić wszystkich możliwych czynników ani mechanizmów je warunkujących. Poza czynnikami ryzyka brać należy pod uwagę także występowanie czynników ochronnych, które w wielu wypadkach mogą […]

więcej

Dlaczego? – scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi. Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych, Katarzyna Fenik – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

W artykule omówiono scenariusz programu profi laktycznego „Dlaczego?”, który został stworzony po to, by uruchamiając działania edukacyjne zapobiegać komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci. Program jest przeznaczony dla pedagogów i realizowany powinien być wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Omawia najważniejsze elementy zjawiska handlu dziećmi, […]

więcej

Dobry Rodzic–Dobry Start, Warszawa, Polska, Renata Szredzińska – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Program jest pierwszym polskim interdyscyplinarnym programem mającym na celu profilaktykę krzywdzenia małych dzieci w wieku do lat 6 i promocję pozytywnego rodzicielstwa. Wypracowany w jego ramach „Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci” (LSPKMD) obejmuje 4 poziomy działań, od informacji o […]

więcej

Dom Rodziców, Brest, Francja, Justine Honoré, Stéphanie Guillemet – Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

Dom Rodziców to nowy typ wsparcia edukacyjnego dla rodzin zamieszkałych w Breście i jego okolicach, w północno–zachodnim rejonie Francji. Dom powstał w 2009 roku i jest otwarty dla wszystkich rodziców potrzebujących pomocy, wsparcia czy wysłuchania, w tym także dla tych […]

więcej

Doświadczenia wiktymizacyjne młodych Polaków – raport z badań, Monika Sajkowska – Vol. 10 Nr 2 Dzieci uczestniczące w procedurach karnych i cywilnych (35)

Badania prezentowane w tym artykule są próbą diagnozy złożonego zjawiska wiktymizacji dzieci w Polsce, rozumianej jako krzywda doświadczana przez jednostkę w wyniku niezgodnych z normami społecznymi zachowań innych ludzi. Głównym celem badań było poznanie doświadczeń dzieci i młodzieży w zakresie różnych […]

więcej

Duchowny-pedofil, czyli kto?, Jacek Prusak SJ – Vol. 14 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne

W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży katolickich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na badania empiryczne dotyczące profilu sprawcy i wpływu czynników kontekstualnych przemocy. Podkreślono, że jest to grupa atypowych przestępców seksualnych, do której nie […]

więcej

Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik – Vol. 13 Nr 2

W artykule przedstawiono wyniki badania jakościowego dotyczącego sytuacji w Polsce dzieci cudzoziemskich bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci. Na badanie składała się analiza danych zastanych, wywiady z ekspertami oraz z opiekunami dzieci cudzoziemskich przebywających w pieczy zastępczej. Przedstawiono także […]

więcej

Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce – podstawowe problemy i formy pomocy, Maria Kolankiewicz – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule opisano grupę dzieci cudzoziemskich bez opieki powierzonych pieczy zastępczej. Sytuacja tych umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci jest swoista, a zorganizowanie im pomocy w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, legalizacji pobytu stanowi prawdziwe wyzwanie. W artykule przedstawiono […]

więcej