Artykuły dla profesjonalistów

Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie danych zebranych od rodziców,Agnieszka Bąk – Vol. 14 Nr 3

W artykule przedstawiono wyniki badania zrealizowanego w 2015 roku przez Fundację Dzieci Niczyje na temat korzystania przez małe dzieci z urządzeń mobilnych w Polsce. W badaniu wykazano, że 64% dzieci w wieku 6 miesięcy – 6,5 roku korzystało z urządzeń […]

więcej

Jak sobie radzić z problemem krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego – dalszy rozwój ram konceptualnych (FRAMEA), Danya Glaser – Vol. 10 Nr 4 Psychiczne krzywdzenie dzieci (37)

  Artykuł ma na celu lepsze zrozumienie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego. Opierając się na wcześniejszych publikacjach, opisuje przebieg prac nad ramami konceptualnymi służącymi rozpoznawaniu krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego oraz postępowaniu w ta­kich przypadkach. Działania edukacyjne w tych ramach podlegają […]

więcej

Już wiem, co zrobić! – program profilaktyki krzywdzenia dla dzieci w wieku 6–9 lat i ich rodziców, Joanna Marszał, Renata Kałucka, Katarzyna Fenik – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

„Chronimy dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. […]

więcej

Kampania „Słowa ranią przez całe życie”, 2012 r., Marta Skierkowska – Vol. 10 Nr 4 Psychiczne krzywdzenie dzieci (37)

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje Agencja: Publicis Cel kampanii: wzrost świadomości społeczeństwa nt. konsekwencji przemocy werbalnej wobec dzieci oraz promowanie alternatywnych, pozytywnych metod komunikacji z dzieckiem Czas trwania: kwiecień–czerwiec 2012 r. Media: prasa, radio, outdoor, Internet Przemocwerbalna– wyzywanie, słowneponiżanie, krzyk, używanieprzekleństw, […]

więcej

Karnoprawna ochrona dziecka przed rozpowszechnianiem jego nagiego wizerunku lub wizerunku podczas czynności seksualnych na podstawie art. 191a kk, Agnieszka Kilińska-Pękacz – Vol. 13 Nr 2

Artykuł dotyczy analizy prawnej art. 191a kk wprowadzonego ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. […]

więcej

Kilka słów o reprezentacji dziecka w procedurze karnej i cywilnej, Daria Drab – Vol. 10 Nr 2 Dzieci uczestniczące w procedurach karnych i cywilnych (35)

Reprezentacja dziecka w postępowaniach karnych i cywilnych przed sądem to problem, z którym zmierza się wymiar sprawiedliwości na całym świecie. Problem jest szczególnie znaczący, gdy podejrzanym o popełnienie przestępstwa wobec dziecka jest jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

więcej

Klaps, a nawet parę pasów… – stosunek Polaków do przemocy w wychowaniu, Ewa Jarosz – Vol. 13 Nr 4

W artykule na tle ogólnej refleksji nad historią używania kar cielesnych przedstawiono wyniki badań surveyowych przeprowadzonych w ramach monitoringu postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu, który realizowany jest przez Rzecznika Praw Dziecka. Ukazuje postawy Polaków dotyczące aprobaty vs dezaprobaty zachowań […]

więcej

Kogo zobaczę w lustrze? – psychodynamiczna psychoterapia dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy seksualnej, Magdalena Chrzan-Dętkoś – Vol. 13 Nr 4

Celem artykułu jest opisanie zjawisk pojawiających się w relacji terapeutycznej w pracy z dziećmi i nastolatkami, które doświadczyły molestowania seksualnego. Autorka podkreśla znaczenie utrzymania przez terapeutę tzw. funkcji refleksyjnej przez analizę własnego przeciwprzeniesienia. Dziecko, które było ofiarą przemocy nie ma […]

więcej

Komercyjne wykorzystywanie dzieci, Beata Wojtkowska – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Wykorzystywanie dzieci to zjawisko powiązane z wieloma wymiarami krzywdzenia: fizycznym, psychicznym i seksualnym. „Komercyjność” wskazuje natomiast na sytuację, w której obowiązują zasady popytu i podaży, a dziecko zostaje uprzedmiotowione — zdegradowane do towaru o wartości handlowej i odarte nie tylko […]

więcej