Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 1 (42) 2013

Gry online – korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży. Wyniki badania EU NET ADB, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Artykuł jest poświęcony fenomenowi gier online, a także zjawisku nadużywania tych gier przez młodzież. Przedstawiona jest w nim charakterystyka współczesnych gier online, jak również ich podział ze względu na różne gatunki. Rozważany jest problem nadużywania gier i tego, jakie […]

więcej

Korzystanie z internetu przez polską młodzież – studium metodą teorii ugruntowanej. Wyniki badania EU NET ADB, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Artykuł przedstawia wyniki polskiej części badania jakościowego przeprowadzonego w ramach projektu EU NET ADB. Celem badania było poznanie kontekstu korzystania z internetu przez młodych ludzi będących intensywnymi użytkownikami sieci, i odkrycie, w jaki sposób może rozwinąć się u nich […]

więcej

Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, Katarzyna Makaruk – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Zdecydowana większość młodzieży w wieku 14–17 lat w Polsce posiada profil chociaż na jednym portalu i korzysta z niego codziennie. Portale społecznościowe są bardziej popularne wśród dziewczyn. Dziewczyny częściej odwiedzają tego typu strony i spędzają na nich więcej czasu […]

więcej

Metodologia badania EU NET ADB, Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Pięć kolejnych artykułów publikowanych w tym numerze kwartalnika prezentuje ustalenia badawcze dotyczące różnych aspektów korzystania z internetu przez młodzież. Ustalenia te są efektem programu badawczego EU NET ADB, którego metodologię przedstawiamy poniżej. Słowa kluczowe: metodologia, internet, młodzież, nadużywanie internetu, […]

więcej

Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną. Między korzyściami i zagrożeniami, Piotr Plichta – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  W prezentowanym artykule przedstawiono uzasadnienie potrzeby podejmowania tematu nowych mediów jako środowiska socjalizacji, spędzania wolnego czasu i dokonywania niezależnych wyborów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną — głównie dzieci i młodzież. Przedstawiono istniejący stan badań w obszarze korzystania z nowoczesnych […]

więcej

Nadużywanie internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Cele badawcze postawione w artykule to określenie skali zjawiska oraz czynników ryzyka nadużywania internetu wśród polskich nastolatków. Kryteria nadużywania internetu spełnia niewielki odsetek badanych — 1,3%. Większą grupę (12%) stanowią osoby zagrożone nadużywaniem internetu. Analizy nie wykazały różnic istotnych […]

więcej

Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online, Jacek Pyżalski – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Artykuł koncentruje się na problematyce zaangażowania młodych ludzi w zachowania ryzykowne online. Zaangażowanie to analizowane jest w kontekście funkcjonowania podstawowych środowisk socjalizacyjnych — rodziny i szkoły. Wyniki przeglądu badań wskazują na związek zaangażowania młodych ludzi zarówno z podstawowymi wskaźnikami […]

więcej

Świadkowie cyberbullyingu – między obojętnością a reakcją, Kamila Knol–Michałowska – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  Artykuł stanowi teoretyczną analizę potencjalnej roli świadków cyberbullyingu w powstrzymywaniu aktów agresji poprzez udzielanie wsparcia ofiarom, dyscyplinowanie sprawców czy swoistą bierność. Wstępem do rozważań na temat możliwych działań świadków jest przedstawienie definicji i charakterystyki zjawiska cyberbullyingu oraz omówienie znaczenia […]

więcej

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, Joanna Włodarczyk – Vol. 12 Nr 1 Młodzież online. Między profilaktyką zagrożeń a budowaniem potencjału

  76,4% nastolatków (14–17 lat) w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typów zagrożeń: agresja elektroniczna, spotkanie z osobą poznaną w internecie, kontakt z pornografią, kontakt z innymi potencjalnie szkodliwymi treściami. W artykule przedstawiono wyniki badania EU NET ADB dotyczące […]

więcej