Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 1 (46) 2014

Edukacyjne programy profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci, Marta Skierkowska – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

W artykule scharakteryzowano edukacyjną strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, kładąc nacisk na zaangażowanie rodziców i ich wpływ na zapobieganie przemocy seksualnej wobec dzieci. Opisano także akcje profilaktyczne, które wpisują się w modelowy sposób realizacji edukacyjnych programów zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu, w […]

więcej

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki, Gabriela Kühn – Strona główna Dziecko krzywdzone Numery kwartalnika O kwartalniku Redakcja Zamówienie Informacje dla autorów Procedura recenzowania Kontakt English Call for papers Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

W artykule przedstawiono problem komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki w Polsce i na świecie, opisano przykłady dobrych praktyk zapobiegania tej formie krzywdzenia dzieci oraz omówiono najważniejsze wnioski i rekomendacje dotyczące przeciwdziałaniu turystyce seksualnej na szkodę dzieci.

więcej

Kurator reprezentujący małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym – wybrane zagadnienia proceduralne,Monika Horna – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci Informacje redakcyjne

Artykuł przedstawia analizę wybranych zagadnień proceduralnych związanych z ustanawianiem przez sąd opiekuńczy kuratora reprezentującego w procesie karnym małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem przez jednego z rodziców. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, które podmioty, kiedy i w jaki sposób powinny wystąpić z […]

więcej

Rola backlashu w instytucjonalizacji problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Analiza przypadku Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Joanna Włodarczyk – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

Artykuł opisuje zjawisko backlashu w postrzeganiu problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w USA w latach 80. i 90. XX wieku. Pokazana została droga od zupełnego zaprzeczenia do instytucjonalizacji problemu wykorzystywania seksualnego dzieci i rola, jaką pełnił w niej backlash. Omówione są […]

więcej

Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej, Marta Szymańska-Pytlińska, Filip Szumski – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

  Cel: Celem badania było ustalenie, czy i w jaki sposób styl przywiązania i postawy rodzicielskie mają znaczenie w powstawaniu przestępczości seksualnej. Zakładano występowanie: 1) związków między dominującym stylem przywiązania i typem popełnionego przestępstwa, 2) różnic między gwałcicielami i sprawcami […]

więcej

Sygnały testowe? Niewielkie oznaki ważnych zdarzeń – badanie jakościowe okoliczności ułatwiających dorosłym zauważenie pierwszych oznak wykorzystywania seksualnego dzieci, Anna Margarete Flåm, Eli Haugstvedt – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

W tym badaniu analizowano świadomość pierwszych oznak wykorzystywania seksualnego dzieci u ich opiekunów. Jego celem było zbadanie okoliczności, które w życiu codziennym ułatwiają opiekunom dostrzeżenie pierwszych sygnałów wykorzystywania. W badaniu użyto danych ze specjalistycznej poradni zdrowia psychicznego działającej przy jednym […]

więcej

Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi, Marta Szymańska-Pytlińska, Aleksandra Chodecka – Vol. 13 Nr 1 Wykorzystywanie seksualne dzieci

Artykuł jest próbą uporządkowania i charakterystyki czynników oddziałujących na dziecko-ofiarę w sytuacji badania psychologiczno-seksuologicznego prowadzonego na potrzeby opinii sądowej. Autorki wskazują na potencjalne znaczenie zmiennych związanych z osobą ofiary, sprawcą wykorzystania, czynem, osobą badającego, i przebiegu samego badania w wystąpieniu […]

więcej