Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 2 (39) 2012

Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, Agnieszka Izdebska, Karolina Lewandowska – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Krzywdzenie dzieci jest zjawiskiem o złożonych i różnorodnych uwarunkowaniach. Starając się wyjaśnić jego etiologię nie sposób wymienić wszystkich możliwych czynników ani mechanizmów je warunkujących. Poza czynnikami ryzyka brać należy pod uwagę także występowanie czynników ochronnych, które w wielu wypadkach mogą […]

więcej

Emocjonalne krzywdzenie dzieci, Dorota Iwaniec – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

  W przeciwieństwie do wykorzystywania seksualnego czy fizycznego krzywdzenia dzieci, krzywdzenie emocjonalne długo nie było uznawane za problem wymagający działań profilaktycznych, raportowania, oceny i interwencji. Obecnie jest jednak zgoda, że krzywdzenie emocjonalne to zjawisko bardziej powszechne i poważne niż przypuszczano. […]

więcej

Komercyjne wykorzystywanie dzieci, Beata Wojtkowska – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Wykorzystywanie dzieci to zjawisko powiązane z wieloma wymiarami krzywdzenia: fizycznym, psychicznym i seksualnym. „Komercyjność” wskazuje natomiast na sytuację, w której obowiązują zasady popytu i podaży, a dziecko zostaje uprzedmiotowione — zdegradowane do towaru o wartości handlowej i odarte nie tylko […]

więcej

Ochrona prawa małoletnich – kierunki przemian prawa i postępowania karnego, zagadnienia wybrane, Justyna Podlewska, Olga Trocha – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania wybranych zmian w prawie i praktyce jego stosowania, które w ostatnich latach ustanowiły poziom karnoprawnej ochrony małoletniego. Autorki przedstawiają niektóre osiągnięcia (oraz niedociągnięcia) regulacji polskich, a także regulacji o charakterze międzynarodowym i europejskim w tym […]

więcej

Przemoc fizyczna wobec dzieci, Szymon Wójcik – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Celem niniejszego artykułu jest przeglądowe przedstawienie złożonego problemu społecznego, jakim jest przemoc fizyczna wobec dzieci. Poruszono w nim problemy definicyjne, aspekty prawne, jak również różne podejścia do oszacowania skali problemu. W artykule można znaleźć odwołania do większości znaczących badań ilościowych […]

więcej

Przeniesiony zespół Münchausena, Dominika Berent, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Przeniesiony zespół Münchausena (Münchausen Syndrome By Proxy — MSBP) jest zaburzeniem psychicznym dorosłych osób, szczególną formą maltretowania dzieci. Nieprawidłowa relacja emocjonalna łączy przeważnie matkę i jej dziecko. Różnorodność manifestowanych przez ofiary nadużycia objawów sprawia, że mogą się z nimi zetknąć […]

więcej

Śmierć dzieci jako konsekwencja krzywdzenia i/lub zaniedbania, Joanna Włodarczyk – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Artykuł dotyczy problemu śmierci dzieci w konsekwencji krzywdzenia i/lub zaniedbania, ale także w wyniku dzieciobójstwa czy poszerzonego samobójstwa, biorąc pod uwagę głównie analizę polskich przypadków śmierci dzieci w wyniku krzywdzenia i/lub zaniedbania. Pokazuje skalę problemu oraz główne formy krzywdzenia prowadzące […]

więcej

Wykorzystywanie seksualne dzieci, Maria Beisert, Agnieszka Izdebska – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Artykuł definiuje pojęcie wykorzystania. Definicja wpływa bowiem na ocenę rozpowszechnienia zjawiska, ocenę trendów oraz wyznacza sposób reagowania na nie (sankcje, leczenie, prewencja). Przedstawia także charakterystykę zjawiska wykorzystania pod kątem zasięgu zjawiska, analizy sprawcy i ofiary wykorzystania, a także samego czynu. […]

więcej

Zaniedbywanie dzieci, Maria Kolankiewicz – Vol. 11 Nr 2 Krzywdzenie dzieci. Analiza zjawiska (39)

Artykuł przedstawia definicje zaniedbywania, które jest jedną z form krzywdzenia dzieci. Tradycyjne rozumienie tego pojęcia przedstawiane jako niezaspokojenie potrzeb uzupełnione jest nierespektowaniem praw dzieci. Sprawcami zaniedbywania są zaś nie tylko osoby najbliższe dziecku, ale także osoby związane z instytucjami opieki […]

więcej