Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 2 (51) 2015

Adopcja ze wskazaniem i zagrożenia z nią związane. O granicy między handlem dziećmi a stosowną korzyścią majątkową należną rodzinie biologicznej oddającej dziecko do adopcji, Małgorzata Pomarańska-Bielecka – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Zarzut handlu dziećmi bardzo często pojawia się wokół tematu adopcji ze wskazaniem i macierzyństwa zastępczego. Mimo wielu zalet, adopcja ze wskazaniem, zwłaszcza gdy dochodzi do niej między całkowicie obcymi osobami, budzi kontrowersje. Autorka artykułu omawia zagrożenia, jakie się pojawiają się […]

więcej

Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce – podstawowe problemy i formy pomocy, Maria Kolankiewicz – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule opisano grupę dzieci cudzoziemskich bez opieki powierzonych pieczy zastępczej. Sytuacja tych umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci jest swoista, a zorganizowanie im pomocy w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, legalizacji pobytu stanowi prawdziwe wyzwanie. W artykule przedstawiono […]

więcej

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży – postawy Polaków wobec zjawiska w latach 2011–2014, Dorota Żurkowska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule przeprowadzono analizę wyników badań sondażowych dotyczących postaw Polaków wobec zjawiska komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, przeprowadzonych w latach 2011 i 2014. Na przestrzeni analizowanych lat nie zaobserwowano znaczących zmian w tym obszarze. Polacy zdecydowanie negatywnie oceniają wszystkie […]

więcej

Praca dzieci w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, norm ją regulujących oraz wytycznych sprawozdawczości pozafinansowej, Jacek Dymowski – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule przedstawiono i przeanalizowano praktyczne aspekty wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w kontekście przeciwdziałania łamaniu praw człowieka, w szczególności wykorzystywania pracy dzieci. Publikacja jest próbą przybliżenia i wstępnej oceny dostępnych narzędzi. Przeanalizowano Zasady UN Global Compact,normę PN-ISO 26000 oraz wytyczne […]

więcej

Projekt „Nie przegraj” jako przykład zintegrowanych działań profilaktyczno-pomocowych w sytuacjach wykorzystania seksualnego i przemocy wobec dzieci, Lucyna Kicińska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule podsumowano projekt „Nie przegraj” realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje w partnerstwie z węgierską organizacją Kek Vonal, Komendą Główną Policji oraz Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Przybliżono motywacje dzieci do podejmowania zachowań ryzykownych i niebezpiecznych kontaktów online, które prowadziły do doświadczenia […]

więcej

Transformacja społeczności lokalnych mająca na celu zapobieganie krzywdzeniu i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Podejście oparte na profilaktyce pierwszorzędowej, Annie Lyles, Larry Cohen, Margot Brown – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Wykorzystywanie seksualne dzieci to zjawisko wielowymiarowe, o zróżnicowanych przyczynach. Nie istnieje pojedynczy program czy zasady postępowania zdolne rozwiązać wszystkie problemy i odnieść się do wszystkich czynników leżących u  jego podstaw. Jest to zagadnienie złożone, wymagające wszechstronnych rozwiązań i zaangażowania interesariuszy […]

więcej

Żebractwo dzieci w Polsce, Katarzyna Makaruk – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

Celem artykułu jest przedstawienie problemu żebractwa dzieci w Polsce, a w szczególności charakterystyki i ogólnej sytuacji żebrzących dzieci, jak również podejmowanych przez nie form żebrania. W artykule omówiono także takie kwestie, jak interwencja, identyfikacja dzieci zmuszanych do żebractwa, oraz przedstawiono […]

więcej

Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym – implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote, Angelika Pasek-Gilarska – Vol. 14 Nr 2 Komercyjne krzywdzenie dzieci

W artykule przedstawiono zmiany prawne, które zostały wprowadzone w polskim ustawodawstwie w związku z ratyfikacją Konwencji z Lanzarote oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku, w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania […]

więcej