Kwartalnik "Dziecko Krzywdzone" nr 3 (44) 2013

Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy, Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

Artykuł analizuje obszar udziału dzieci i młodzieży w badaniach społecznych. Przedstawione zostały w nim aspekty etyczne i metodologiczne takich badań, w szczególności gdy dotyczą one problemu przemocy wobec dzieci. Poruszona została również potrzeba podmiotowego traktowania dzieci–respondentów oraz zaangażowania dzieci w […]

więcej

Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Katarzyna Makaruk, Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

Artykuł zawiera opis metodologii Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Przedstawiono w nim zastosowaną procedurę badawczą oraz omówiono etapy pracy nad kwestionariuszem — od adaptacji Juvenile Victimization Questionnaire, przez zmiany wprowadzone w wyniku pilotażu, po ostateczną jego formę. Artykuł zawiera […]

więcej

Multiwiktymizacja. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci,Katarzyna Makaruk – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

Artykuł prezentuje wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska multiwiktymizacji. Połowa badanych nastolatków w ciągu całego swojego życia doznała więcej niż jednej spośród 22 badanych form przemocy. Osoby, które doświadczyły w całym swoim życiu co najmniej […]

więcej

Przemoc rówieśnicza. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Joanna Włodarczyk – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

W artykule przedstawione zostały wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci dotyczące przemocy rówieśniczej. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1 005 nastolatków w wieku 11–17 lat. Z badania wynika, że 59% nastolatków doświadczyło przemocy rówieśniczej, 41% badanych doświadczyło jej w […]

więcej

Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Szymon Wójcik – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego w roku 2012 na losowej próbie 1005 dzieci w wieku 11–17 lat badania Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej doświadczanej przez dzieci ze strony rodziców i znajomych dorosłych, zaniedbania oraz […]

więcej

Przestępstwa konwencjonalne. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Katarzyna Makaruk – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

Artykuł poświęcony jest zjawisku przestępstw konwencjonalnych dotykających dzieci i młodzież w Polsce. 27% dzieci w swoim życiu doświadczyło przynajmniej jednej z trzech badanych form przestępstw konwencjonalnych — rozboju, napaści przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu oraz wandalizmu. Chłopcy padają ofiarami przestępstw konwencjonalnych […]

więcej

Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci, Joanna Włodarczyk, Monika Sajkowska – Vol. 12 Nr 3 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

W artykule analizowane są ustalenia badawcze Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci dotyczące doświadczeń wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Retrospektywne deklaracje nastolatków w wieku 11–17 lat ujawniły, iż 12,4% z nich padło ofiarą przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Zdecydowanie częściej wykorzystywanie […]

więcej