List do Minister Rodziny i Polityki Społecznej! Problem przemoc w rodzinie to problem, który potrzebuje najbardziej doświadczonych ekspertów!

29/01/2021

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec silnego zideologizowania składu Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IV kadencji powołanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i domagamy się podania kryteriów merytorycznych wyłonienia jego członków, zwłaszcza przedstawienia realizacji kryteriów wskazanych w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. 

Nasze zdziwienie budzi lista powołanych przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołówi związków wyznaniowych. Do uczestnictwa w pracach Zespołu powołano przedstawicieli kilku organizacji, które mają niewielkie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, lub nie mają go wcale.  

Jednocześnie wśród powołanych zabrakło przedstawicieli organizacji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które współtworzyły system przeciwdziałania przemocy w naszym kraju, od lat świadczą pomoc bezpośrednią ofiarom przemocy, wydają liczne publikacje naukowe i edukacyjne poświęcone tej tematyce, opracowują analizy, proponują konkretne rozwiązania na poziomie lokalnym i centralnym i zgłosiły swoich kandydatów na członków Zespołu IV Kadencji Szczególną uwagę zwraca brak na liście członków Zespołu Monitorującego IV kadencji takich organizacji jak: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Monar, Fundacja Dziecko w Centrum, Komitet Ochrony Praw Dziecka czy Fundacja Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, których przedstawiciele uczestniczyli w obradach zespołu poprzednich kadencji, od lat pracują z rodzinami, w których występuje przemoc, zarówno z pokrzywdzonymi jak i sprawcami, oraz są autorami i realizatorami ogólnopolskich programów ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Lista członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IV kadencji

 

Pliki do pobrania