Polityka Ochrony Dzieci

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – zgodnie z wizją, misją i podstawowymi wartościami FDDS – aktywnie angażują się w działania wzmacniające bezpieczeństwo dzieci, szczególnie w kontekście ochrony przed przemocą oraz w ochronę i promowanie ich praw.

W swojej pracy kierujemy się dobrem dziecka i jego najlepiej pojętym interesem. Postrzegamy dzieci jako partnerów w budowaniu przyjaznego, bezpiecznego i opartego na wzajemnym szacunku otoczenia.

Polityka Ochrony Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oparta jest na polskim prawie, Konwencji o Prawach Dziecka, Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka oraz dobrych praktykach polskich i zagranicznych.

Pliki do pobrania