STATUT FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

wprowadzony w dniu 27.06.2018 r.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ”, zwana w dalszej części „Fundacją”, (działająca dawniej pod nazwą „FUNDACJA DZIECI NICZYJE”), ustanowiona została przez PLEOGRAF Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem – aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 59 w Warszawie, za numerem repertorium 125/91, na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

Fundacja może używać angielskiej nazwy Empowering Children Foundation.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
 2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem słowno-graficznym lub znakiem graficznym.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i wykluczeniem społecznym oraz niesienie pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w sytuacjach kryzysowych, a także wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw dziecka oraz na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swój cel w szczególności przez:

1) Organizowanie i prowadzenie interwencji i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji.

2) Wsparcie i edukację profesjonalistów świadczących pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną adresowaną do dzieci, rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych.

3) Upowszechnienie wiedzy i edukację w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i ochrony praw dzieci oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności w tym zakresie.

4) Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat ochrony praw dzieci oraz przeciwdziałania krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci.

5) Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. rodziny ryzyka, dzieci krzywdzone).

6) Rzecznictwo w zakresie ochrony praw dziecka (m.in. na rzecz przyjaznego dzieciom wymiaru sprawiedliwości, skutecznych rozwiązań legislacyjnych i instytucjonalnych).

7) Wspomaganie działań na rzecz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i ochrony ich praw oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, realizowanych przez społeczności lokalne, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).

8) Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz profesjonalistów różnych dziedzin w zakresie wyznaczonym celem fundacji , poprzez programy stypendialne, stażowe i szkoleniowe.

 1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą. Współdziałanie to może mieć charakter partnerskiej realizacji działań, wsparcia organizacyjnego, finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.
 2. Fundacja realizuje cel statutowy także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celu statutowego Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.500,00 zł (słowne: tysiąc pięćset złotych) stanowiący kapitał założycielski.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. odsetek bankowych,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 10

Cały dochód może być użyty wyłącznie na działalność określoną w par. 6 i par. 7 Statutu

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 11

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

§ 12

 1. Rada Fundacji stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli.
 2. Członków Rady Fundacji – w liczbie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 osób – powołuje i odwołuje Rada uchwałą powziętą co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub w chwili śmierci członka Rady.
 4. Członkiem Rady Fundacji może być również osoba prawna, która posiadając jeden głos działa za pośrednictwem osób upoważnionych do jej reprezentowania.
 5. Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego, na jego pisemne upoważnienie.
 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie z zachowaniem prawa zwrotu udokumentowanych kosztów podróży na posiedzenia.
 7. Członkostwo w Radzie wyklucza członkostwo w Zarządzie Fundacji.

§ 13

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, o ile Rada nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący w posiedzeniach Rady nie posiadają prawa głosowania.

§ 14

Rada upoważniona jest w szczególności do:

 1. Inicjowania kierunków działalności statutowej Fundacji, opisanych w § 6 i 7 Statutu, poprzez podejmowanie stosownych uchwał.
 2. Opiniowania programów i planów działalności Fundacji.
 3. Przyjmowania corocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielania absolutorium.
 4. Dokonywania oceny działalności Zarządu.
 5. Wyrażania opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd.
 6. Podejmowania uchwał w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej Statutu.
 7. Powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu Fundacji. Decyzje te podejmowane muszą być co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
 8. Podejmowania decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.
 9. Wglądu we wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
 10. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 15

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. O zwołaniu posiedzenia należy powiadomić członków Rady z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Rada prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. O formie głosowania decyduje Rada Fundacji.
 4. Rada Fundacji może powołać Komitet Honorowy. Członkowie Komitetu Honorowego, są wybierani przez Radę Fundacji, za ich zgodą. Członkowie Komitetu Honorowego mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. Regulamin działania Komitetu Honorowego uchwala Rada Fundacji.
 5. W celu przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może powoływać zespoły robocze i problemowe.

§ 16

 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 2. Członkowie Rady Fundacji:
 3. a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 4. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 3. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego tej funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Radę Fundacji.
 4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes i Wiceprezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.

§ 18

 1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji Rady Fundacji.
 2. W szczególności Zarząd:
 3. a) Kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów oraz jej wyniki finansowe.
 4. b) Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 5. c) Uchwala, kierując się postanowieniami Statutu, regulamin pracy Zarządu, określając w nim między innymi sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych Zarządu i tryb obradowania.
 6. d) Tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje.
 7. Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu wymaga zgody co najmniej 2/3 powołanych członków Zarządu. Do czasu uchwalenia regulaminu Zarządu tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu.
 8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział V

ZASADY PROWADZENIA PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ, DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

§ 19

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:
 • Działalność wydawnicza (58.1)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 • Reklama (73.1)
 • Działalność związana z dzierżawą własności intelektualnej (77.40.Z )
 • Działalność szkoleniowa (85.59.B, 85.60.Z)
 • Działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.90.E)
 • Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (93.29.Z)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (82.30.Z)
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
 1. Działalnością przeważającą jest działalność szkoleniowa (85.59.B, 85.60.Z)

§ 20

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki pochodzące z:

 1. Funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Radę Fundacji.
 2. Odsetek bankowych.
 3. Subwencji, darowizn, spadków i zapisów, jeżeli darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej.
 4. Dotacji i subwencji osób prawnych, jeżeli darczyńca nie postanowił inaczej.
 5. Dochodów z działalności gospodarczej do wysokości określonej przez Zarząd.

§ 21

Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 22

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione decyzją Zarządu jednostki organizacyjne: zakłady, wydawnictwa, biura, agencje i inne placówki. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.
 2. Kierującego jednostką gospodarczą Fundacji prowadzącą działalność gospodarczą powołuje Zarząd.

§ 23

 1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym w §7 niniejszego Statutu.
 2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 24

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nieuspołecznionych podmiotów gospodarczych będących osobami prawnymi.

Rozdział VI

ŁĄCZENIE FUNDACJI, ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI

§ 25

 1. Fundacja może się łączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu z inną Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu i dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

 1. Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji.
 2. Uchwała Rady Fundacji o zmianie celu lub statutu Fundacji wymaga co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

Rozdział VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują na wspólnym posiedzeniu Rada i Zarząd Fundacji, co najmniej 2/3 głosów obu organów łącznie przy obecności co najmniej 2/3 członków obu organów.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 5. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.
 6. Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekazuje na cele określone w § 6 Statutu wskazane przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 29

 1. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwane „osobami bliskimi”).
 2. Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, po cenach wyższych niż rynkowe lub na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.

Pliki do pobrania