Dzieciństwo bez przemocy (I Etap)

16/06/2016
Hasła kampanii / kluczowe przekazyDzieciństwo bez przemocy

 Cele: Idea kampanii to zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem. W 2006 r. w 6 krajach (Bułgaria, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Ukraina) biorących udział w projekcie “Childhood without Abuse” koordynowanym przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), zrealizowano kampanię “Dzieciństwo bez przemocy”.

Adresaci: ogół społeczeństwa

Czas trwania: marzec – grudzień 2001 

Media: outdoor, telewizja, radio, prasa, plakaty przystankowe, naklejki, znaczki

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), McCann Erickson Polska i dom medialny Universal McCann, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Materiały kampanii:

Pliki do pobrania