Pomoc bezpośrednia

8/05/2016

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat).

Oddział Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, prowadzi placówki świadczące pomoc psychologiczną i prawną osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej.

I. POMOC DLA DZIECI KRZYWDZONYCH I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Centrum Pomocy Dzieciom  (Warszawa)
specjalistyczna placówka świadcząca interdyscyplinarną pomoc dzieciom ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub opiekunom, a także profesjonalistom pomagającym dzieciom krzywdzonym;

Formy pomocy: konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci ofiar przestępstw oraz dla ich rodziców i opiekunów; interwencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci (w szczególności wykorzystywania seksualnego i innych rodzajów przemocy); konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci; prowadzenie grup wsparcia, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów, indywidualne lub grupowe przygotowanie do udziału w procedurach karnych.

Uwagi: Ze wsparcia placówki korzystają głownie dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych, które są ofiarami lub świadkami przestępstw oraz dzieci, w przypadku których zachodzi podejrzenie krzywdzenia. Każdorazowo pomocą objęci są także opiekunowie dziecka w ww. sytuacjach. Pomagamy dzieciom i młodzieży do 18 r. ż.

Kontakt >>

_____

Centrum Pomocy Dzieciom (Starogard Gdański)

specjalistyczna placówka świadcząca interdyscyplinarną pomoc dzieciom ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub opiekunom, a także profesjonalistom pomagającym dzieciom krzywdzonym;

Formy pomocy: konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne, porady prawne, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci ofiar przestępstw oraz dla ich rodziców i opiekunów; interwencja w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci (w szczególności wykorzystywania seksualnego i innych rodzajów przemocy); konsultacje dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci; indywidualne lub grupowe przygotowanie do udziału w procedurach karnych.

Uwagi: Ze wsparcia placówki korzystają głownie dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych, które są ofiarami lub świadkami przestępstw oraz dzieci, w przypadku których zachodzi podejrzenie krzywdzenia. Każdorazowo pomocą objęci są także opiekunowie dziecka w ww. sytuacjach. Pomagamy dzieciom i młodzieży do 18 r. ż.

Kontakt >>

_____

Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa (Warszawa)
program poradnictwa prawno-psychologicznego dla dzieci ofiar przestępstw (przygotowanie dziecka do przesłuchania) i ich rodziców-opiekunów (edukacja i poradnictwo prawne)

Formy pomocy: porady w formie kontaktu e-mailowego lub bezpośredniego spotkania (po uprzednim umówieniu się) z przeszkolonym opiekunem – wolontariuszem, który wspiera rodzinę do momentu zakończenia procedur prawnych

Uwaga: zakwalifikowanie do programu oznacza zaproszenie osoby, najczęściej opiekuna prawnego dziecka, na spotkanie z opiekunem, który od pierwszego spotkania będzie tzw. opiekunem współpracującym z rodziną. Opiekun wspiera rodzinę dziecka pokrzywdzonego przestępstwem od momentu uzyskania informacji o przestępstwie, poprzez etap procedur prawnych, aż do ich zakończenia.

Kontakt: opiekun@fdds.pl

_____

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom (Warszawa)

sieć koordynowanych przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę placówek Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie – działających we wszystkich dzielnicach Warszawy –  udziela wsparcia dzieciom i ich rodzinom w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia wykorzystywania seksualnego dziecka

Formy pomocy: diagnoza i interwencja w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci, pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym seksualnie, wsparcie rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego, pomoc rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci.

Kontakt >>

 

II. WSPARCIE RODZICÓW

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman (Warszawa)

placówka udzielająca wsparcia psychologicznego dla rodziców małych dzieci (w wieku 0-6 lat), którzy doświadczają trudności wychowawczych;

Formy pomocy: bezpośrednia pomoc dla rodziców małych dzieci doświadczających trudności (konsultacje, poradnictwo wychowawcze, warsztaty, spotkania edukacyjne, Aktywne Poniedziałki, poradnia internetowa, strona internetowa) oraz dla małych dzieci, które doświadczyły krzywdzenia; organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich.

Sprawdź aktualną ofertę naborów na zajęcia grupowe w placówce >>

Kontakt >>

Uwagi: Najczęściej z naszego wsparcia korzystają rodzice doświadczający różnego rodzaju trudności wychowawczych, ale częstymi problemami, z którymi zgłaszają się opiekunowie są także: stany napięcia w związku z oczekiwaniem na dziecko, utrata dziecka (np. poronienie), depresja poporodowa, problemy emocjonalne rodziców, bardzo młody wiek rodziców.

 

III. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE 

Poradnia Dziecko w Sieci (Warszawa)
wsparcie psychologiczne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie

Formy pomocy: psychologiczne konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży doświadczających zagrożeń online (np. cyberprzemoc, uwodzenie, szkodliwe treści, ryzykowane zachowania, nadużywanie), rodziców i opiekunów zaniepokojonych o bezpieczeństwo dziecka w związku z używaniem komputera lub internetu, profesjonalistów, których podopieczni doświadczają zagrożeń online

Kontakt >>