Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w każdej instytucji

25/05/2018

Apel do osób odpowiedzialnych za placówki opiekuńcze i oświatowe i inne instytucje, w których przebywają dzieci

W mediach pojawiają się szokujące doniesienia o trwających miesiącami, a nawet latami  sytuacjach przemocy lub wykorzystywania seksualnego dzieci w placówkach opiekuńczych i oświatowych: szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także instytucjach, w których dzieci spędzają swój czas wolny – w klubach sportowych, domach kultury, organizacjach przykościelnych, placówkach wypoczynku letniego czy w świetlicach. Sprawcami są członkowie personelu placówek. Teraz głośna jest sprawa animatora kultury z Bydgoszczy, który wykorzystywał seksualnie i gwałcił swoich podopiecznych. Wcześniej – nauczyciela tańca, trenera drużyny kolarskiej i wielu innych.

Zidentyfikowanie problemu przemocy wobec dzieci ze strony personelu w placówkach zmusza  do głębszej refleksji dotyczącej przyczyn i do szukania rozwiązań. Skuteczne zapobieganie problemowi krzywdzenia dzieci w placówkach wymaga podejmowania przemyślanych, kompleksowych i ciągłych działań, adresowanych do jej pracowników, podopiecznych, a także ich rodziców.

W 2003 r. podczas międzynarodowych konsultacji pomiędzy organizacjami zajmującymi się ochroną dzieci przed przemocą zostały wypracowane standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, jakie powinna spełniać każda organizacja i instytucja, w której przebywają dzieci. Standardy określają wprowadzenie procedur interwencji w sytuacjach przemocy oraz edukacji pracowników placówki, dzieci oraz ich rodziców. Dotyczą także procesu rekrutacji i monitorowania pracowników placówki, w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku istotne jest podnoszenie wiedzy pracowników placówek na temat identyfikowania problemu i prawidłowego reagowania. Konieczne jest także edukowanie dzieci na tematy związane z rozpoznawaniem sytuacji zagrażających – również w kontaktach z osobami dobrze znanymi. Kluczowe jest również angażowanie rodziców w sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa dzieci – zarówno edukowanie rodziców na tematy związane z zagrożeniami, jak również ścisła współpraca w zakresie pomocy dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia.

W wielu krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii takie standardy są już wdrożone w ramach chroniącej dziecko polityki państwa. Instytucje pracujące z dziećmi są zobligowane do wdrożenia i realizacji zasad reagowania w placówce na przemoc wobec dzieci, w tym ze strony personelu. Zasady te – określane jako polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – są promowane i udostępniane wszystkim zainteresowanym, np. na stronie internetowej danej instytucji.

Wprowadzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest wyraźnym komunikatem, że w placówce reaguje się na przemoc wobec dzieci i żadne informacje nt. podejrzeń krzywdzenia dziecka nie są bagatelizowane. Polityka ochrony dzieci przed przemocą obejmuje działania podejmowane wewnątrz placówki oraz reguluje zawiadamianie stosownych służb o takich przypadkach.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2010 r. realizuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest ochrona dzieci przed przemocą oraz innymi formami krzywdzenia ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest na terenie placówek poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja oprócz promowania standardów, dostarcza również kompleksową ofertę edukacyjną, pomocną w zdiagnozowaniu sytuacji w placówce oraz wdrożeniu standardów. Placówkom i instytucjom, które realizują standardy ochrony dzieci przed przemocą i przestrzegają ustanowionej Polityki ochrony dzieci przyznawane są certyfikaty Chronimy Dzieci.

Apelujemy do wszystkich placówek, instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci w Polsce, aby ustanowiły Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i stanowczo reagowały na wszystkie przypadki związane z przemocą wobec dzieci. Zdecydowany sprzeciw i reagowanie za każdym razem są podstawowymi działaniami, mogącymi przerwać krzywdzenie dzieci oraz uchronić dzieci przed konsekwencjami długotrwałej przemocy czy wykorzystywania.

Jednocześnie przypominamy, że od 13 lipca 2017 r. każda osoba ma prawny obowiązek zawiadomić policję lub prokuraturę o poważnych przestępstwach wobec dzieci. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Zapraszamy na stronę www.chronimydzieci.pl, by zgłosić placówkę do programu. Na stronie www.fdds.pl/reaguj można zapoznać się z możliwościami reagowania w przypadkach przemocy lub wykorzystywania seksualnego dzieci.