Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania tekstów

29/06/2017

Teksty powinny dotyczyć dwóch obszarów tematycznych:

  • przemoc fizyczna wobec dzieci, w tym szczególnie stosowanie kar fizycznych;
  • kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi oraz konsekwencje tego kontaktu.

Artykuły teoretyczne i empiryczne (15-20 stron) powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl.
Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 30.09.2017.
Nadesłane artykuły po przyjęciu przez redakcję i pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w drugiej połowie 2017 roku.

___

O Kwartalniku

„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).
“Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz informacji na temat znaczących wydarzeń – konferencji, kongresów, szkoleń i publikacji – z zakresu tej problematyki. “Dziecko krzywdzone” współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdzenia dzieci – “Child Abuse & Neglect” oraz “Child Maltreatment”.