Stanowisko Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wobec projektu ustawy penalizującej działania z zakresu edukacji seksualnej

16/10/2019

Stanowisko Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wobec projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (zawartej w druku sejmowym nr 3751) penalizującej działania z zakresu edukacji seksualnej

We wtorek, 15 października 2019 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, przygotowanego w ramach inicjatywy „Stop Pedofilii”. Projekt zakłada m.in. penalizację edukacji seksualnej dzieci i młodzieży karą do 3 lat więzienia. Dziś (16 października 2019 r.) odbędzie się sejmowe głosowanie ww. projektu.

Jesteśmy zbulwersowani i skrajnie zaniepokojeni projektem, który wprowadza w błąd społeczeństwo, przedstawiając edukację seksualną jako patologię, narzędzie deprawacji i demoralizacji, stawiane na równi z propagowaniem pedofilii, o czym świadczy umieszczenie proponowanych przepisów w art. 200b Kodeksu karnego, który dotyczy propagowania pedofilii.

Projekt nowelizacji ustawy, pod pretekstem walki z pedofilią, narusza prawo dziecka do rzetelnej edukacji, w tym edukacji seksualnej.

Aktualna wiedza naukowa i 28 lat doświadczeń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w przeciwdziałaniu problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci i pomocy dzieciom, które doświadczyły tego rodzaju krzywdzenia, jednoznacznie wskazują, że edukacja seksualna jest czynnikiem chroniącym dzieci przed przemocą seksualną ze strony rówieśników i dorosłych.

Podstawowym celem edukacji seksualnej jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, umiejętności i wartości, które sprzyjają podejmowaniu odpowiedzialnych wyborów w zakresie relacji i kontaktów seksualnych. Jej ważnym elementem jest także nauka na temat czynników ryzyka związanych z wykorzystywaniem seksualnym – rozpoznawaniem ich, strategiami ochrony i szukania wsparcia w kryzysowych sytuacjach.

Zgadzamy się całkowicie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i za nim podkreślamy, że postawa autorów projektu nowelizacji ustawy dowodzi braku wiedzy o naturze seksualności i rozwoju człowieka.

Gdyby ustawa została uchwalona, nie byłoby możliwe przekazywanie dzieciom wiedzy na temat wielu zjawisk związanych ze zdrowiem, naturą relacji i związków międzyludzkich, czy bezpieczeństwem. Brak edukacji seksualnej skłoni dzieci – naturalnie i rozwojowo zainteresowanych tematem szeroko pojętej seksualności człowieka – do szukania wiedzy na ten temat w nierzetelnych i krzywdzących je źródłach (np. pornografii, niewiarygodnych źródłach w internecie). One nie tylko prezentują nieprawdziwe informacje, ale także promują pozanormatywne zachowania seksualne, nacechowane przemocą i wykorzystywaniem.

Można spodziewać się, że konsekwencją wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy, której celem jest eliminacja działań z zakresu edukacji seksualnej w Polsce, będzie wzrost zagrożeń związanych z wykorzystywaniem i przemocą seksualną, zarówno w relacjach rówieśniczych, jak i na linii dorosły-dziecko. W związku z powyższym, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest zdecydowanie przeciwna uchwaleniu ustawy.

Zdajemy sobie sprawę, że różne rekomendacje dotyczące edukacji seksualnej mogą budzić wątpliwości. Jesteśmy przekonani, że edukacja seksualna dzieci powinna opierać się na aktualnej wiedzy naukowej, a także być dostosowana do kontekstu kulturowego, włączać rodziców i uwzględniać wartości, jakimi kieruje się każda rodzina. Uważamy, że niezbędne jest zapoczątkowanie ogólnonarodowej debaty o standardach edukacji seksualnej, włączającej przedstawicieli różnych środowisk.

Wzywamy posłów wszystkich ugrupowań do odrzucania ww. projektu. Do wszystkich obywateli, zwłaszcza profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodziców, apelujemy o wyrażenie aktywnego sprzeciwu wobec działań naruszających prawa dzieci do edukacji i bezpieczeństwa.

Uchwalenie ustawy de facto penalizującej edukację seksualną zagraża bezpieczeństwu polskich dzieci.

Grafika z napisem Edukacja seksualna chroni dzieci przed wykorzystywaniem, na dole logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

540 Udostępnień