bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych i organizacjach

Placówki oświatowe i organizacje mogą zwiększać bezpieczeństwo swoich podopiecznych i przeciwdziałać przemocy  poprzez wprowadzenie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka
  • wszyscy pracownicy  wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie
  • wszystkie dzieci dowiadują się jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami w realnym świecie i w internecie
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa

Standardy ochrony dzieci w placówkach rekomendowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (w ramach programu Chronimy Dzieci):

Standard I.        

placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standard II.       

Placówka monitoruje swoich pracowników i współpracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard III.      

Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Standard IV.     

Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.

Standard V.       

Placówka zapewnia dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

Standard VI.     

Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Więcej o wdrażaniu standardów ochrony dzieci w placówkach na stronie www.chronimydzieci.pl.

Inne artykuły na temat: bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych i organizacjach

27.6.2017

„Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię informacyjną „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, która ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie.

więcej

Certyfikacja

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2010 r. koordynuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest promowanie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych.  W latach 2014-2016 program realizowany jest w ramach rządowego programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”. Celem […]

więcej

Już wiem, co zrobić! – program profilaktyki krzywdzenia dla dzieci w wieku 6–9 lat i ich rodziców, Joanna Marszał, Renata Kałucka, Katarzyna Fenik – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

„Chronimy dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. […]

więcej

Program Chronimy Dzieci jako przykład działań na rzecz ochrony dzieci przed przemocą w polskich szkołach i przedszkolach. Raport z badań

Od 2014 roku w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) realizuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony dorosłych oraz rówieśników. Diagnoza potrzeb placówek edukacyjnych w […]

więcej

Zakaz stosowania kar cielesnych

(stan prawny na dzień 08.02.2017r.) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) Art. 961 Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje […]

więcej