bezpieczeństwo dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców

Uchodźcy starający  się w Polsce o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)  to w większości Czeczeni, Gruzini, Ukraińcy i Ormianie. Mają oni możliwość  zamieszkania wraz z rodziną w ośrodku dla cudzoziemców. W Polsce aktualnie działa 12 takich ośrodków, które są nadzorowane przez Urząd ds. Cudzoziemców.

Przebywa tam około 1500 osób, z czego połowa to dzieci i młodzież. Bardzo często narażeni są na przemoc i wykorzystanie ze strony osób obcych, ale także najbliższych.  Na stosowanie przez rodziców  przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci  ma wpływ wiele czynników, m. in.: stres i frustracja wynikająca z traumy wojennej i uchodźstwa, trudności adaptacyjne, ograniczona przestrzeń, brak wpływu na własne życie, roszczeniowość i wyuczona bezradność, dysfunkcje rodzinne wynikające z niespełniania przypisanych kulturowo ról (np. bezrobocie wśród mężczyzn), zachowania destrukcyjne, w tym używanie środków psychoaktywnych, brak kompetencji wychowawczych, brak rodzinnej sieci wsparcia (dziadków). Karanie fizyczne dzieci przez cudzoziemców przebywających w ośrodkach wynikać może także z systemu wyznawanych wartości, tradycji i zwyczajów.

Ośrodek to miejsce, które jest dla dzieci domem. Na pracujących tam osobach spoczywa duża odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych. Pracownicy powinni być szczególnie wyczuleni na symptomy krzywdzenia dzieci, a także posiadać wiedzę na temat odpowiedniego reagowania w sytuacjach, gdy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone – zarówno, kiedy sprawcą krzywdzenia jest członek rodziny, a także, rówieśnicy lub członkowie personelu.

Podobnie jak w przypadku placówek oświatowych, ośrodki dla cudzoziemców mogą zwiększać bezpieczeństwo swoich podopiecznych poprzez wprowadzenie kompleksowego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, który zintegruje wszystkie działania z zakresu profilaktyki przemocy względem dzieci prowadzone w ośrodkach oraz zapewni im trwałość i ciągłość.  W tym celu wdrażane  są standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standardy ochrony dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców rekomendowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (w ramach programu Chronimy Dzieci):

Standard I.   

Departament Pomocy Socjalnej Urzędu ds. Cudzoziemców ustanowił i wprowadził w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standard II.  

Departament Pomocy Socjalnej monitoruje swoich pracowników i współpracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard III.            

Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Standard IV.

Departament Pomocy Socjalnej oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.

Standard V.  

Departament Pomocy Socjalnej oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

Standard VI.

Departament Pomocy Socjalnej monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Inne artykuły na temat: bezpieczeństwo dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców

Dzieci – cudzoziemcy i uchodźcy

W szczególnej sytuacji postawione są dzieci, nie mające polskiego obywatelstwa. Inaczej kształtują się ich prawa w przypadku, gdy są cudzoziemcami, inaczej gdy są uchodźcami. (stan prawny na dzień 08.02.2017r.) I Prawo polskie Cudzoziemcy Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. […]

więcej