Zaproszenie z dn. 04.12.2020 r. do składania ofert na remont budynku głównego, przebudowa budynku garażowego oraz kompleksową modernizację terenu zielonego na obszarze nieruchomości Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie

4/12/2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do składania ofert na remont budynku głównego oraz kompleksową modernizację terenu zielonego na obszarze nieruchomości Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie

 

1. Informacja o zamówieniu

1.1. Zamawiający:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25 676
KRS 0000204426
tel. +48 22 616 02 68 www.fdds.pl

1.2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 – Remont budynku głównego w Warszawie, przy ul. Przybyszewskiego 20/24, szczegółowy za-kres wymaganych prac znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zadanie 2 – Przebudowa budynku garażowego oraz kompleksowa modernizacja terenu zielonego na te-renie nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie, szczegółowy zakres prac zawiera się w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

1.3. Prace będące przedmiotem postępowania mają być wykonane do 30. czerwca 2021 r.

1.4. Zamówienie nie jest realizowane ze środków publicznych, nie stosuje się do niego zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

1.5. Zamówienie jest prowadzone w trybie negocjacji. Oznacza to, że oferta składana przez każdego z Oferentów ma charakter oferty wstępnej. Zamawiający po wstępnej ocenie ofert zaprosi do udziału w negocjacjach trzech Oferentów, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze. Oferta wstępna wiąże Oferenta, chyba, że strony w toku negocjacji ustalą inaczej.

2. Oferenci

2.1. Warunki wymagane od Oferentów.

Oferenci muszą spełnić następujące warunki udziału:

1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędne kompetencje i doświadczenie, udokumentowane realizacją w ostatnich 5 latach co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł.

3. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia.

4. Posiadają ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Udzielą co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane prace, w tym na materiały użyte do ich wykonania.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.

3. Oferta

3.1. Oferenci ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę wraz z następującymi załącznikami:

1. Odpis skrócony z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ewidencji działalności gosp.;

2. Dokumenty celem wykazania, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia;

3. Kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca usługi jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

4. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat zamówień o podobnym charakterze z podaniem wartości realizacji, dat ich realizacji, miejsca, zakresu oraz odbiorców;

5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

3.2. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie kompletnego zamówienia opisanego niniejszym Za-pytaniem oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do Zapytania. Oferta powinna być podzielona na koszty robót oraz koszty materiałów budowlanych z podziałem na zadania.

3.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, spowoduje że wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

3.4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

4. Dokumenty zamówienia

4.1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Oferenta, które otrzymał najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest: Zbigniew Gołos – Kierownik Administracyjny CPD Warszawa.

Zapoznanie się z zakresem robót w obiekcie, którego dotyczy zamówienie, jest możliwe w dni powszednie, po ustaleniu terminu ze Zbigniewem Gołosem.

5. Składanie ofert

5.1. Termin składania ofert

W terminie do 31.12.2020 r. należy złożyć ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres Zamawiającego: Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa lub adres e-mail: zbigniew.golos@fdds.pl. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą należy na kopercie umieścić napis „Remont obiektów Centrum Pomocy Dzieciom Warszawa”.

5.2. Termin związania ofertą

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upły-wem terminu na składanie ofert.

5.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione i nie zostaną zwrócone Oferentom.

5.4. Zmiana lub wycofanie ofert

Oferenci mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 5.1.

6. Ocena ofert

6.1 Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Oferenta w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana.

6.2. Ocena ofert i dalszy przebieg postępowania

6.2.1. Do dnia 15.01.2021 r. komisja powołana przez Zarząd Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wybierze spośród nadesłanych ofert 3 najkorzystniejsze i zaprosi Oferentów do udziału w negocjacjach.

6.2.2. Komisja wybierze najkorzystniejsze oferty w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Kryterium nr 1 – Cena oferty C – waga 70%

2. Kryterium nr 2 – Doświadczenie Oferenta D – waga 20%

3. Kryterium nr 3 – Warunki gwarancji G (w tym m. in. proponowana długość gwarancji ponad minimalny wymagany okres 3 lat, gwarantowany czas przystąpienia do usunięcia usterki, inne zaproponowane przez Oferenta) – waga 10%

Wybrane zostaną Oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów i spełnią wszystkie wymogi opisane w warunkach niezbędnych do złożenia oferty.

6.2.3. Zamawiający sporządzi protokół z oceny ofert.

6.2.4. Po wybraniu 3 najkorzystniejszych ofert Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze ich ofert i za-prosi do udziału w negocjacjach. Przedmiotem negocjacji może być każdy element oferty, w szczególności cena oferty.

6.2.5. Ostateczny wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o efekt negocjacji.

6.3. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

6.3.1. Po dokonaniu ostatecznego wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów drogą e-mailową o wyniku postępowania. Warunkiem powierzenia usługi jest zawarcie z Zamawiającym umowy w formie pisemnej.

6.3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia w dowolnym momencie wartości zamówienia o wartość materiałów budowlanych i innych związanych z remontem, w przypadku ich pozyskania od sponsorów.

6.3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niektórych prac budowlanych.

6.3.4. W sytuacjach opisanych w punktach 6.3.2. i 6.3.3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za część o jaką zmniejszono zamówienie, ani inne odszkodowanie.

7. Unieważnienie

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie zwraca Oferentom poniesionych kosztów postępowania.

1. Zastrzeżenie

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

 

UWAGA !!!

W projekcie termomodernizacji budynku głównego znajdują się zapisy o:

– Wymianie stolarki okiennej – NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO PRZETARGU

– Montażu instalacji fotowoltaicznej – NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO PRZETARGU

– Wykonaniu kanalizacji deszczowej od naświetli okien piwnicznych

– ZMIANA: okna piwniczne oraz studzienki naświetlające

zostaną zlikwidowane

– Przeniesieniu instalacji klimatyzacji znajdujących się na ścianach zewnętrznych na dach budynku

– ZMIANA: przeniesieniu ulegną tylko urządzenia

klimatyzacyjne znajdujące się na dachu;

urządzenia naścienne pozostaną na miejscach

Załączniki:

Pliki do pobrania