Zapytanie ofertowe na realizację badania

5/08/2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację ogólnopolskiego reprezentatywnego badania młodzieży 13-17 lat (N=500) na temat doświadczeń wiktymizacyjnych w trakcie pandemii COVID-19.

Ofertę należy przesłać w  terminie do dnia 17.08.2020 r., do godz. 11:59 na adres e-mail: badania@fdds.pl.

1. ZAMÓWIENIE

1.1 .Informacja o zamówieniu

1.1.1.Zamawiający:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25676
KRS 0000204426
tel. +48 22 616 02 68
www.fdds.pl

1.1.2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja ogólnopolskiego reprezentatywnego badania młodzieży w wieku 13-17 lat (N=500) na temat doświadczeń wiktymizacyjnych w trakcie pandemii COVID-19.

1.1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Badanie na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania próbie N=500 młodzieży w wieku 13-17 lat.

Realizacja badania: badanie ankietowe online. Ankieta będzie zawierać 23 lub 43 pytania zamknięte lub półotwarte.

Zakres działań:

 • przygotowanie badania: przygotowanie skryptu na podstawie ankiety przesłanej przez FDDS;
 • programowanie i testowanie skryptu, pilotaż narzędzia;
 • przygotowanie i weryfikacja próby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
 • rekrutacja respondentów;
 • realizacja badania;
 • koordynacja, monitoring i kontrola realizacji badania-przetworzenie danych i przygotowanie bazy danych;
 • przekazanie bazy danych w formacie SPSS (.sav) oraz MS Excel (.xls);
 • przygotowanie raportu technicznego z realizacji badania;
 • terminowe wykonanie harmonogramu badania złożonego wraz z ofertą, stały kontakt z FDDS i informowanie o przebiegu realizacji działań co najmniej raz w tygodniu.

Oferta powinna zawierać wycenę badania ankietowego, z uwzględnieniem dwóch wariantów – badania składającego się z 23 pytań zamkniętych lub półotwartych oraz badania składającego się z 43 pytań zamkniętych lub półotwartych.

Oferta powinna także zawierać harmonogram opisanych powyżej działań oraz szczegółowe informacje na temat doświadczenia w realizacji badań badacza/badaczki, który/a będzie realizował/a zamawiane badanie i jednocześnie będzie osobą kontaktową dla Zamawiającego.

1.1.4. Termin wykonania zlecenia:

Wszystkie działania zostaną wykonywane w okresie od 20.08.2020 do 30.09.2020, w tym przekazanie ostatecznej bazy danych.

1.2. Wykonawcy

1.2.1. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę wraz z następującymi załącznikami:

 1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji badań ilościowych wśród dzieci i młodzieży badacza/badaczki, który/a będzie realizował/a zamawiane badanie i jednocześnie będzie osobą kontaktową dla Zamawiającego;
 2. Certyfikat, który potwierdza stosowanie odpowiednich zasad kontroli jakości pracy. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi;
 3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru działalności gospodarczej.

1.2.2. Warunki wymagane od wykonawców.

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału:

– doświadczenie w realizacji badań ilościowych wśród dzieci i młodzieży na próbie co najmniej 500 respondentów badacza/badaczki, który/a będzie realizował/a zamawiane badanie i jednocześnie będzie osoba kontaktową dla Zamawiającego,

-posiadanie certyfikatu, który potwierdza stosowanie odpowiednich zasad kontroli jakości pracy. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi.

– wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z FDDS. O podmiocie powiązanym jest mowa, gdy pomiędzy Fundacją a oferentem zachodzą relacje wynikające z:

 • umowy o pracę (np. oferent jest jednocześnie pracodawcą osoby decydującej w FDDS o rozpatrywaniu ofert) lub 
 • powiązań rodzinnych (małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub 
 • finansowe (oferent jest fundatorem albo Fundacja posiada własność lub współwłasność w oferencie, np. poprzez akcje) lub 
 • powiązania powyższe zachodzą między osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze (członek zarządu, rady Fundacji, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej w oferencie), a także w przypadkach, kiedy którakolwiek osoba (członek zarządu, rady Fundacji, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej w oferencie) łączy funkcje w obu tych podmiotach (np. jest członkiem zarządu FDDS i rady nadzorczej oferenta).

1.3. Jedna oferta

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada więcej niż jedną ofertę spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

1.4. Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

2. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

2.1. Zawartość dokumentów zamówienia

Materiałem zamówienia są wytyczne dla wykonawców do sporządzenia oferty.

2.2. Wyjaśnienia treści materiałów zamówienia

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła. Pytania należy kierować na adres badania@fdds.pl.

3. PRZYGOTOWANIE OFERT

3.1. Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.

3.2. Dokumenty składające się na Ofertę

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

 1. Oferta wykonania zamówienia wraz z harmonogramem działań oraz szczegółową informacją dotyczącą doświadczenia w realizacji badań ilościowych wśród dzieci i młodzieży na próbie co najmniej 500 respondentów badacza/badaczki, który/a będzie realizował/a zamawiane badanie i jednocześnie będzie osoba kontaktową dla Zamawiającego,
 2. Dokumenty formalne wymagane wg pkt 1.2.2.;
 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

3.3. Ceny ofertowe

3.3.1. Umowa będzie zawarta na całość pracy określonej w punkcie 1.1., na podstawie wycenionego przedmiaru prac, przedłożonego przez wykonawcę.

3.3.2. W cenie ofertowej brutto przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie podatki i inne należności płatne przez wykonawcę.

3.3.3. Cena całkowita brutto i ceny jednostkowe brutto podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

3.4. Waluty oferty

3.4.1. Cena zostanie podana przez wykonawcę w walucie polskiej.

3.4.2. Płatności będą obliczane również przy użyciu waluty krajowej.

3.5. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

3.6. Forma i podpisanie oferty

3.6.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę wraz z załącznikami.

3.6.2. Oferta powinna być napisana na komputerze oraz własnoręcznie podpisana przez wykonawcę. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez wykonawcę. Wykonawca może także podpisać ofertę z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis z wykorzystaniem platformy EPUAP).

3.6.3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez wykonawcę.

4. SKŁADANIE OFERT

4.1. Oznaczenie ofert

Oferta będzie zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2.1.

4.2. Termin składania ofert

4.2.1. Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2020 r., do godz. 11:59 na adres e-mail: badania@fdds.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe – Badanie wiktymizacji młodzieży w trakcie pandemii COVID”.

4.2.2. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu jednego dnia roboczego, najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godziny 13.00. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy pod adresem badania@fdds.pl.

4.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione w przetargu i nie zostaną zwrócone wykonawcom.

4.4. Zmiana lub wycofanie ofert

4.4.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2.

4.4.2. Zawiadomienie o zmianie powinno być dodatkowo oznaczone odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4.4.3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

5. OCENA OFERT 

5.1. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

5.1.1. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.2.2., czy została ona prawidłowo podpisana.

5.1.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności nie zawiera wszystkich wymaganych załączników;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę;
 4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
 5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.2. Waluta stosowana przy ocenie ofert

Ceny ofertowe wyłącznie w walucie polskiej.

5.3. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

5.3.1. W dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 zbierze się powołana przez Zarząd
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Komisja Przetargowa.

5.3.2. Komisja wybierze tę ofertę, w której zaoferowana będzie najniższa cena i najbogatsze doświadczenie osób, które będą realizowały badanie.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie (punktacja liczona do dwóch miejsc po przecinku). Wygrywa Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymogi opisane w warunkach niezbędnych do złożenia oferty.

Kryterium nr 1 – Cena oferty C – waga 60%,
Kryterium nr 2 – Doświadczenie D – waga 40%.

b) Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

C= (Cmin : C0) x 60

C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 – cena danej oferty

Kryterium nr 2 – Doświadczenie w realizacji badań wśród dzieci i młodzieży – proporcjonalnie wg wzoru:

D= (D0 : Dmax) x 40

D – liczba punktów przyznana danej ofercie
Dmax – liczba zrealizowanych badań ilościowych wśród dzieci i młodzieży na próbie co najmniej 500 respondentów przez badacza/badaczkę realizującego/ą projekt u oferenta, który/a ma największą liczbę zrealizowanych badań;
D0 – liczba zrealizowanych badań ilościowych wśród dzieci i młodzieży na próbie co najmniej 500 respondentów przez badacza/kę realizującego/ą projekt u danego oferenta.

Wzór: C + D = suma uzyskanych punktów.

Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

5.3.3. Zamawiający sporządzi protokół z oceny ofert.

5.4. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

5.4.1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

5.4.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

5.4.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.

5.5. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

5.6. Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Załączniki do pobrania poniżej:

– wzór umowy
– wzór oświadczenia o braku powiązań

 

 

Pliki do pobrania