Zapytanie ofertowe nr 1/MS/2019 na realizację ogólnopolskiego reprezentatywnego badania pracowników ochrony zdrowia

25/10/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/MS/2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/MS/2019 na realizację ogólnopolskiego reprezentatywnego badania pracowników służby zdrowia (N= 500) na temat praktyki zgłaszania podejrzeń krzywdzenia dzieci przez pracowników ochrony zdrowia w Polsce.

 

1. ZAMÓWIENIE

1.1. Informacja o zamówieniu

1.1.1. Zamawiający:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25 676
KRS 0000204426
tel. +48 22 616 02 68

www.fdds.pl

1.1.2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja ogólnopolskiego reprezentatywnego badania pracowników ochrony zdrowia (N= 500) na temat praktyki zgłaszania podejrzeń krzywdzenia dzieci

1.1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Badanie na reprezentatywnej próbie (N= 500) pracowników ochrony zdrowia pracujących z dziećmi. Próba powinna być reprezentatywna ze względu na: płeć, wiek, klasę wielkości miejscowości, w której pracuje respondent.

Badanie zostanie zrealizowane wśród pielęgniarek, położnych oraz lekarzy – stażystów, rezydentów i specjalistów zatrudnionych (z tym zastrzeżeniem, że zatrudnienie rozumiane jest szeroko, to jest zarówno jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej) na oddziałach dziecięcych, w szpitalach dziecięcych, na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w placówkach publicznych i niepublicznych.

Realizacja badania: badanie ankietowe online. Ankieta będzie zawierać 20 lub 25 pytań zamkniętych lub półzamkniętych.

Zakres działań:

  • przygotowanie badania: przygotowanie skryptu na podstawie ankiety przesłanej przez FDDS;
  • programowanie i testowanie skryptu, pilotaż narzędzia; przygotowanie i weryfikacja próby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; rekrutacja respondentów;
  • realizacja badania;
  • koordynacja, monitoring i kontrola realizacji badania-przetworzenie danych i przygotowanie bazy danych;
  • przekazanie bazy danych w formacie SPSS (.sav) oraz MS Excel (.xls);
  • terminowe wykonanie harmonogramu badania złożonego wraz z ofertą, stały kontakt z FDDS i informowanie o przebiegu realizacji działań co najmniej raz na dwa tygodnie.

Oferta powinna zawierać wycenę badania ankietowego, z uwzględnieniem dwóch wariantów – badania składającego się z 20 pytań zamkniętych lub półzamkniętych oraz badania składającego się z 25 pytań zamkniętych lub półzamkniętych. Wykonawca powinien wskazać także wycenę rozszerzenia badania o każde pytanie ponad limit, odpowiednio 20 lub 25 pytań. Wykonawca przedstawi także harmonogram opisanych powyżej działań oraz szczegółowe informacje na temat kierownika/czki projektu, w szczególności w zakresie przygotowania merytorycznego oraz jego/jej doświadczenia w koordynacji i realizacji badań ilościowych metodami takimi jak CAWI, CATI lub CASI na próbie co najmniej 500 respondentów.

Wszystkie działania zostaną wykonywane w okresie od 8.11.2019 do 30.11.2019, w tym przekazanie ostatecznej bazy danych.

1.2. Finansowanie zamówienia

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zgodnie z umową nr DSF-II.7211-1215.2019.

1.3. Wykonawcy

1.3.1. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę wraz z następującymi załącznikami:

1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie kierownika/czki projektu, który będzie realizował zamawiane badanie, w koordynacji i realizacji badań ilościowych metodami takimi jak CAWI, CATI lub CASI na próbie co najmniej 500 respondentów; 2. Certyfikat PKJPA (program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) lub innego certyfikatu, który potwierdza stosowanie odpowiednich zasad kontroli jakości pracy ankieterów. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi; 3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru działalności gospodarczej.

1.3.2. Warunki wymagane od wykonawców.

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału:

– doświadczenie kierownika/czki w koordynacji i realizacji badań ilościowych metodami takimi jak CAWI, CATI lub CASI na próbie co najmniej 500 respondentów; – posiadanie certyfikatu PKJPA (program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) lub innego certyfikatu, który potwierdza stosowanie odpowiednich zasad kontroli jakości pracy ankieterów. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi.

1.4. Jedna oferta

Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada więcej niż jedną ofertę spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

1.5. Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

2. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

2.1. Zawartość dokumentów zamówienia

Materiałem zamówienia są wytyczne dla wykonawców do sporządzenia oferty.

2.2. Wyjaśnienia treści materiałów zamówienia

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:

Berenika Dąbrowska-Siuchno, berenika.dabrowska-siuchno@fdds.pl, 22 616 16 69.

3. PRZYGOTOWANIE OFERT

3.1. Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.

3.2. Dokumenty składające się na Ofertę

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

a) Oferta wykonania zamówienia wraz z harmonogramem działań oraz szczegółową informacją dotyczącą kierownika/czki projektu oraz jego/jej doświadczenia w koordynacji i realizacji badań ilościowych metodami takimi jak CAWI, CATI lub CASI na próbie co najmniej 500 respondentów;

b) Dokumenty formalne wymagane wg pkt 1.3.2.;

c) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

3.3. Ceny ofertowe

3.3.1. Umowa będzie zawarta na całość pracy określonej w punkcie 1.1., na podstawie wycenionego przedmiaru prac, przedłożonego przez wykonawcę.

3.3.2. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie podatki i inne należności płatne przez wykonawcę.

3.3.3. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

3.4. Waluty oferty

3.4.1. Cena zostanie podana przez wykonawcę w walucie polskiej.

3.4.2. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

3.4.3. Płatności będą obliczane również przy użyciu waluty krajowej.

3.5. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

3.6. Forma i podpisanie oferty

3.6.1. Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę wraz z załącznikami.

3.6.2. Oferta powinna być napisana na komputerze oraz podpisana przez wykonawcę. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez wykonawcę.

3.6.3. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez wykonawcę.

4. SKŁADANIE OFERT

4.1. Oznaczenie ofert

Oferta będzie zaadresowana do zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2.1.

4.2. Termin składania ofert

4.2.1. Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.11.2019 r., do godz. 12:59 na adres e-mail: berenika.dabrowska-siuchno@fdds.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe – Badanie pracowników służby zdrowia”.

4.2.2. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia Wykonawcy wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu dwóch dni roboczych, najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r. do godziny 14.00. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 616 16 69.

4.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione w przetargu i nie zostaną zwrócone wykonawcom.

4.4. Zmiana lub wycofanie ofert

4.4.1. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2.

4.4.2. Zawiadomienie o zmianie powinno być dodatkowo oznaczone odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4.4.3. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

5. OCENA OFERT

5.1. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.3.2., czy została ona prawidłowo podpisana.

5.1.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych;

2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.2. Waluta stosowana przy ocenie ofert

Ceny ofertowe wyłącznie w walucie polskiej.

5.3. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

5.3.1. W dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 14.30 zbierze się powołana przez Zarząd Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Komisja Przetargowa.

5.3.2. Komisja wybierze tę ofertę, w której zaoferowana będzie najniższa cena i najbogatsze doświadczenie osób, które będą realizowały badanie.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie (punktacja liczona do dwóch miejsc po przecinku). Wygrywa Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie wymogi opisane w warunkach niezbędnych do złożenia oferty. Kryterium nr 1 – Cena oferty C – waga 60%, Kryterium nr 2 – Doświadczenie D – waga 40%.

b) Sposób oceny ofert:

Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

C= (Cmin : C0) x 60

C – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert

C0 – cena danej oferty

Kryterium nr 2 – Doświadczenie – proporcjonalnie wg wzoru:

D= (D0 : Dmax) x 40

D – liczba punktów przyznana danej ofercie

Dmax – najwyższa liczba zrealizowanych badań ilościowych metodami takimi jak CAWI, CATI lub CASI na próbie co najmniej 500 respondentów

D0 – liczba zrealizowanych badań ilościowych metodami takimi jak CAWI, CATI lub CASI na próbie co najmniej 500 respondentów.

Wzór: C + D = suma uzyskanych punktów.

Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

5.3.3. Zamawiający sporządzi protokół z oceny ofert.

5.4. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

5.4.1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

5.4.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

5.4.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

5.5. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

5.6. Uwagi końcowe

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Do pobrania:

Wzór umowy oraz Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Wyjaśnienie nr 1 z dn. 30.10.2019 r. do Zapytania ofertowego nr 1/MS/2019.

Sfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości