Zapytanie ofertowe – psycholog w Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

5/09/2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poszukuje psychologa w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa NIP 113 07 25 676 KRS 0000204426 tel. +48 22 616 02 68 www.fdds.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla dzieci: ocena zagrożeń, diagnoza, pomoc psychologiczna. Udzielana pomoc miałaby mieć formę indywidualnych sesji psychologicznych dla dzieci świadczonych w okresie od września 2019 do marca 2022. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.
2.2. Opis dodatkowy
a) Z wykonawcą będzie podpisana umowa zlecenia.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącej kontroli nad realizacją zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
c) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie cyklicznie, nie częściej niż raz w miesiącu, na zasadach określonych w umowie.
3. OPIS ZAMÓWIENIA
Indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci, w wymiarze 219 h, udzielana w okresie od IX 2019 do III 2022, tj.: od IX 2019 do III 2020 – 49 h, od IV 2020 do III 2021 – 85 h, od IV 2021 do III 2022 – 85 h, prowadzona cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim,
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.03.2022, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem.
5. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) współpracy z Zamawiającym.
b) sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
c) przedstawienia Zamawiającemu jednego egzemplarza dokumentacji,
d) przechowywania dokumentacji w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnianie jej na żądanie odpowiednich instytucji.
6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW
6.1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z co najmniej następującymi kwalifikacjami:
– posiadają wyższe wykształcenie na kierunku psychologia,
– posiadają udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
– posiadają doświadczenie pracy pod systematyczną superwizją.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
7.2. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada więcej niż jedną ofertę spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.
7.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
7.4. Złożona przez wykonawcę oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie i kwalifikacje,
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
8.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2019 r. do pod adresem: Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański. Zamkniętą kopertę z ofertą należy opisać: Zapytanie ofertowe z dn. 03.09.2019 r. na udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla dzieci.
8.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8.4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
9. OCENA OFERT
9.1. Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w zapytaniu.
9.2. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań obowiązkowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
9.3. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o poniższe kryteria.
10. KRYTERIA OCENY OFERT
10.1. Cena rozumiana jako godzinowe wynagrodzenie brutto – 60 %,
obliczona wg wzoru:
oferta z najniższą ceną x 60
cena oferty badanej
a) Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz, że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
b) Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki itp. Cena ofertowa musi zawierać całkowitą wartość kosztów zlecenia zawierającą w sobie wszystkie leżące po stronie Wykonawcy obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wymagane obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami.
c) Cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie formularza oferty.
10.2. Długość stażu osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – 40%.
Przez długość stażu Zamawiający rozumie wyrażony w latach staż pracy, polegającej na indywidualnej pracy z dziećmi na stanowisku psycholog, obliczony wg poniższych zasad:
staż pracy od 2 lat do 3 lat – 10 pkt;
staż pracy od 4 lat do 5 lat – 20 pkt;
staż pracy od 6 lat do 7 lat – 30 pkt;
staż pracy od 8 lat i więcej – 40 pkt;
10.3. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
11.1. Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.
11.2. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
11.3. Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 2 dni po zawiadomieniu o wyborze wykonawcy.
12. WYKLUCZENIA
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający nie dokonuje oceny sposobu spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując oświadcza spełnienie tych warunków.
13. UWAGI KOŃCOWE
13.1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
13.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13.3. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której zamieszczone zostało zapytanie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
13.4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13.5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie ofertowe oraz umieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
13.6. Ocenie poddane zostaną oferty zgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.
13.7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
13.8. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.
13.9. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie.
13.10. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
13.11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

14. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wraz z opisem doświadczenia