Program „Chronimy dzieci” – standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo–wychowawczych, Monika Sajkowska – Vol. 10 Nr 1 Profilaktyka krzywdzenia dzieci (34)

6/05/2016

„Chronimy dzieci” to program profi laktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci
Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki
któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci
przed przemocą i wykorzystywaniem.
Celem wdrażania standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowane
jest to poprzez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz
dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu i rodziców w zakresie
ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat
unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Potwierdzeniem stosowania standardów ochrony dzieci jest przyznanie certyfi katu „Chronimy dzie-
ci” placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemo-
cą i wykorzystywaniem.

Pliki do pobrania