Zespół ds. Działań na rzecz Pomocy Rodzinie hrabstwa Neath Port Talbot, Family Action Support Team (FAST), Wielka Brytania (Walia), Andy Senior -Vol. 12 Nr 2 Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa

6/05/2016

FAST jest wyjątkową inicjatywą oferującą szeroki wachlarz działań profi laktycznych z zakresu wsparcia
rodziny, adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin. Są to świadczenia realizowane przez władze
lokalne. Program uruchomiono w październiku 2011 r. po ocenie strategii władz lokalnych dotyczącej
pomocy rodzinom, kiedy odbiorcy usług zgłosili potrzebę przyspieszenia procedur świadczenia usług
oraz lepszego ich doboru. Są to usługi świadczone w oparciu o wyniki, według modelu „Results Based
AccountabilityTM” („Odpowiedzialność w oparciu o rezultaty”). Celem jest zapobieganie rozpadowi
rodziny oraz promowanie reintegracji rodzin poprzez wspieranie rodziców w dążeniu do osiągania
właściwych standardów sprawowania opieki nad dziećmi.
Organizacja zgłaszająca: Action for Children
Dane kontaktowe: Andy Senior, kierownik zespołu, Dział Usług na Rzecz Dzieci: andy.senior@
actionforchildren.org.uk

Pliki do pobrania