Reaguj - to twój prawny obowiązek!Reaguj - to Twój prawny obowiązek!


Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.


Dotychczas do zawiadomienia prokuratora lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka było obowiązkiem społecznym . Oznaczało to moralny obowiązek każdego człowieka.


Zmiana prawa spowodowała, że obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym . Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec dziecka oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną.


Obowiązek zgłaszania przestępstw wobec dzieci jest szczególnie ważny w działaniach profesjonalistów pracujących z dziećmi. Ważne, aby byli oni wyposażeni w wiedzę nt. zmian w prawie oraz sposobów reagowania na krzywdzenie dziecka.


Reagowanie w przypadku przemocy wobec dziecka oznacza zawiadomienie odpowiednich służb, a także działania mające na celu zatrzymanie krzywdzenia dziecka, udzielenie mu pomocy psychologicznej oraz przygotowanie go do udziału w procedurze prawnej.
Dowiedz się więcej

Uzyskaj wsparcie

Skorzystaj ze szkoleń
i kursów e-learning

Zgłoś swoją placówkę opiekuńczą
lub edukacyjną

Pobierz materiały kampanii