Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe „Żłobki na start” (uzupełniające)

29/09/2020

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: tutaj

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach partnerskiego Projektu “Żłobki na start”, realizowanego z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS)
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
NIP 113 07 25 676
KRS 0000204426
tel. +48 22 616 02 68, +48 22 616 16 69
www.fdds.p

II. TRYB WYBORU OFERTY

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na przygotowaniu, przeprowadzeniu  i sprawozdawczości z realizacji szkolenia/szkoleń dla pracowników bezpośredniej opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3. Szkolenie/a odbędzie/odbędą się w Warszawie w siedzibie Centrum Dziecka i Rodziny FDDS na Saskiej Kępie w Warszawie i/lub Centrum Pomocy Dzieciom FDDS na Bielanach , w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Przedmiot zamówienia obejmuje tematyczne moduły szkoleniowe (do wyboru):

1.psychologiczne:

 • Rola opiekuna w żłobku (kompetencje, emocje, trudne sytuacje, komunikacja z rodzicami)
  – 8 godzin, 2 edycje (1x w 2020 r. i 1x w 2021 r.).
 • ABC rozwoju psychoseksualnego małego dziecka – 8 godzin, 2 edycje (1x w 2020 r. i 1x w 2021 r.).
 • Więź i separacja (teoria przywiązania wg Johna Bowlby’ego, typy więzi a zachowanie u dziecka, nowe/inne osoby do opieki nad dzieckiem, rozstanie i separacja dziecka z rodzicami) – 8 godzin, 2 edycje (1x w 2020 r. i 1x w 2021 r.).
 • Granice (dziecka a dorosłego, wyznaczanie granic i szanowanie ich, naruszanie granic i ochrona ich w placówce, trudne zachowania dzieci) – 8 godzin, 2 edycje (1x w 2020 r. i 1x w 2021 r.).
 • Karanie i nagradzanie (kary i nagrody jako formy wychowawcze, konsekwencje i uczenie zmiany zachowania, jak doceniać i chwalić zachowanie dziecka)
  – 8 godzin, 2 edycje (1x w 2020 r. i 1x w 2021 r.).
 • Motywowanie małego dziecka do współpracy (bunt i przeciwstawianie się dziecka, samodzielność dziecka, potrzeba niezależności, współpraca z dzieckiem i motywowanie go do współdziałania) – 8 godzin, 2 edycje (1x w 2020 r. i 1x w 2021 r.).
 • Niepokojące objawy u dziecka, mogące wskazywać na krzywdzenie (formy i skala przemocy wobec dzieci; czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci; obraz dziecka i rodziny, w której występuje przemoc; rozmowa z rodzicem w sytuacji niepokoju opiekuna o dziecko; reagowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka; prawny obowiązek interwencji; możliwości wsparcia i pomocy rodzinie) – 8 godzin, 2 edycje (1x w 2020 r. i 1x w 2021 r.).
 • Przygotowanie do realizacji scenariusza spotkania dla rodziców nt. budowania poczucia własnej wartości u dziecka https://www.edukacja.fdds.pl/?link=1111 – 4 godziny (1x).
 • Przygotowanie do realizacji scenariusza spotkania dla rodziców o dziecięcych atakach złości https://www.edukacja.fdds.pl/?link=1108 – 4 godziny (1x).
 • Przygotowanie do realizacji scenariusza spotkania dla rodziców o znaczeniu przekazów słownych https://www.edukacja.fdds.pl/?link=1112 / lub https://www.edukacja.fdds.pl/?link=1106 – 4 godziny (1x).

2.  i/lub prawne:

 • Polityka ochrony dzieci w placówce (problematyka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach, wewnętrzne uregulowania, standardy ochrony dzieci przed przemocą, podstawy prawne wewnętrznej Polityki, tworzenie procedur i zapisów dokumentu, wdrożenie, monitoring i funkcjonowanie Polityki w placówce) – 8 godzin (w 2020 r.)

Usługa, będąca przedmiotem zamówienia, obejmuje:

 • przygotowanie propozycji realizacji danego modułu/modułów w formie szczegółowego konspektu/scenariusza przebiegu, ze wskazaniem: założeń merytorycznych, podstaw teoretycznych, źródeł oraz konkretnych metod pracy i planowanych ćwiczeń i zadań dla grupy (godzina szkoleniowa = 45 min.),
 • przygotowanie zajęć według dodatkowych wytycznych i sugestii Zamawiającego,
 • opracowanie i przekazanie Zamawiającemu skryptu szkoleniowego/materiałów szkoleniowych dla uczestników według otrzymanych wytycznych i nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed terminem realizacji danego modułu,
 • przekazanie Zamawiającemu wszystkich przygotowanych i ww. utworów, jak i powstałych w trakcie realizacji danego szkolenia (w postaci np. materiałów zdjęciowych, prezentacji PPT i innych) wraz z nieodpłatną licencją niewyłączną, obejmującą prawo do korzystania z nich, w celu przekazania uczestnikom zajęć, a także osobom odpowiedzialnym za realizację i finansowanie projektu szkoleniowego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy – Zespole Żłobków m.st. Warszawy,
 • realizację modułu/modułów zgodnie z programem, scenariuszem/szczegółowym konspektem i harmonogramem, zatwierdzonymi przez Zamawiającego,
 • współpracę z Zamawiającym przy rekrutacji uczestników (weryfikacja zgłoszeń, prowadzenie dodatkowych rozmów z zainteresowanymi udziałem),
 • odpowiedzialność za przebieg szkolenia w terminie realizacji zajęć oraz za wszystko to, co odbywa się w ich ramach na sali szkoleniowej i jej zapleczu (w przypadku szkolenia stacjonarnego – dotyczy to również zaplecza kuchennego),
 • dokumentację przebiegu zajęć, zgodnie z przekazanymi wzorami dokumentacji przez Zamawiającego (min. dziennik zajęć),
 • udział w spotkaniach wdrażających, monitorujących i ewaluacyjnych z realizacji szkoleń, organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu (od 3 do 6 spotkań w całym okresie zobowiązania zamówieniem/zleceniem),
 • adaptację danego modułu/modułów do wersji zdalnej oraz zgodę na rejestrację/nagranie w trakcie realizacji na potrzeby min. monitoringu, kontroli lub audytu projektu, w sytuacji konieczności zmiany formy w przypadku nowych obostrzeń wynikających z COVID-19,
 • sprawozdawczość/raport z realizacji, wg otrzymanych wytycznych i/lub dodatkowych narzędzi.

Termin realizacji: 10.10.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Maria Szczypińska – maria.szczypinska@fdds.pl.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają niezbędne warunki:

 1. posiadają wykształcenie wyższe, kierunkowe:
  • psychologiczne – dotyczy modułów psychologicznych;
  • prawne – dotyczy modułów prawnych.
 2. ukończyli szkołę trenerską i/lub mogą udokumentować doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu szkoleń metodą warsztatową i posiadają minimum 150 godzin doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z dorosłymi (profesjonalistami, rodzicami, studentami);
 3. znają grupę docelową tj. posiadają praktyczne doświadczenie współpracy (prowadzenia szkoleń/konsultacji) z pracownikami żłobków i znają zasady funkcjonowania placówki, podział kompetencji pracowników oraz specyfikę pracy z dziećmi do 3 roku życia/na ich rzecz);
 4. mają doświadczenie w tworzeniu scenariuszy szkoleń i skryptów/materiałów szkoleniowych dla uczestników;
 5. mają co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy zawodowej w obszarze pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom oraz posiadają doświadczenie we wspieraniu specjalistów współpracujących z rodzinami małych dzieci;
 6. znają ofertę pomocową i edukacyjną organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie,
 7. wiedzą czym jest Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach opiekuńczych i oświatowych i mają praktyczne doświadczenie tworzenia/wdrażania/stosowania takiego dokumentu;
 8. biegle obsługują komputer/laptop (poziom minimum: obsługa PPT, Excel, Word, internet) oraz urządzenia peryferyjne (drukarka, rzutnik/projektor, głośniki) i platformę do zdalnej komunikacji i szkoleń, typu Zoom, Clickmeeting,Teams.

Składana przez Wykonawcę oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1do niniejszego zapytania,
 • szczegółowy konspekt proponowanego przebiegu modułu/modułów, ze wskazaniem założeń i celów merytorycznych, podstaw teoretycznych, źródeł oraz konkretnych metod pracy oraz planowanych ćwiczeń i zadań dla grupy, z uwzględnieniem czasu trwania,
 • kopie dokumentów poświadczających spełnianie niezbędnych warunków do udziału w postępowaniu,
 • oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych wg wzoru – Załącznik nr 2.

Termin przyjmowania ofert: do dnia 05.10.2020 r.  mailowo na adres: szkolenia@fdds.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do skrzynki.

V. KRYTERIA I WARTOŚCI OCENY OFERT ORAZ PROCEDURA WYBORU
Cena 50% – rozumiana jako wycena usługi szkoleniowej w kwocie brutto i w odniesieniu do danego modułu tematycznego, a liczona wg wzoru – najniższa oferowana cena: cena oferty badanej x 50

Doświadczenie 40% – rozumiane jako długość stażu pracy w zawodzie, biorąc pod uwagę pełnione funkcje osoby przewidzianej/zgłaszającej się do realizacji zamówienia, a związane merytorycznie z przedmiotem zamówienia i składanej oferty, liczone w latach i wg poniższych zasad:

 • staż pracy 2 – 3 lata –10 pkt;
 • staż pracy 4 – 6 lat – 20 pkt;
 • staż pracy 7 – 9 lat – 30 pkt;
  staż pracy 10 lat i więcej – 40 pkt

Dodatkowe punkty 10% (10 punktów) za:

 • udokumentowane ukończenie Szkoły Psychoterapeutycznej – w przypadku usług/i w zakresie tematycznych modułów psychologicznych;
 • aktualnie prowadzoną działalność zawodową w obszarze pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom oraz/lub we wspieraniu specjalistów współpracujących z rodzinami małych dzieci – dotyczy modułów prawnych.

VI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Zapytanie ofertowe – plik PDF
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych – wzór

Pliki do pobrania