ZAPYTANIE OFERTOWE: Realizacja usług w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 

6/05/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak  

Link do ogłoszeniahttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2de561a3-a7b4-4605-a1fb-ad766f2318d1 

Nazwa projektu lub programu 
Projekt “Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, krajowy numer identyfikacyjny —, ul. Walecznych   59, 03-926  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 616 0268, 22 826 88 62, e-mail katarzyna.katana@fdds.pl, aurelia.jankowska@fdds.pl, faks 22 616 02 68. 

Adres strony internetowej (URL): www.fdds.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny (proszę określić):

fundacja  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  

Tak 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Tak 
 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem  

Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie  

Nie 
adres 
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

forma pisemna 

Adres: 
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług w ramach projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
tylko jednej części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu promocji dobrego rodzicielstwa, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcia indywidualnego dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej w ramach Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny. Projekt „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji w Starogardzie Gdańskim – Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 06.02. Usługi Społeczne. Usługi będą realizowane w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Starogardu Gdańskiego. Zamówienie obejmuje: a) Warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warsztaty mają zostać opracowane na podstawie diagnozy psychologicznej, obejmować cykl 14 spotkań po 2h dla każdej grupy, maksymalnie 10 osób w grupie. W terminie i z częstotliwością ustalonymi przez Zamawiającego. Zakres warsztatów: wsparcie, edukacja, pomoc w radzeniu sobie z kryzysami normatywnymi na różnych etapach rozwoju i relacji dzieci-rodzice, reagowanie na przemoc. b) Konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w wymiarze 660 h (śr. 330 h rocznie). Spotkania pozwalające na rozwijanie u uczestników projektu umiejętności postrzegania, rozumienia oraz radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych, analizowania i efektywnego wykorzystania zasobów własnych oraz najbliższego otoczenia. W terminie i z częstotliwością ustalonymi przez Zamawiającego. Dobór charakteru pracy (indywidualny/grupowy) będzie uwarunkowany potrzebami wykazanymi w diagnozie psychologicznej. Wymiar realizowanych usług wynosi: a) warsztaty dla dzieci i młodzieży, 3 grupy x 14 spotkań po 2 h = 84 h, prowadzone przez dwóch specjalistów (2×84 = 168h): – w 2020 – 78 h, – w 2021 – 76 h, – w 2022 – 14 h. b) konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w wymiarze 660h, formy indywidualne prowadzone przez jednego specjalistę, a formy grupowe prowadzone przez 2 specjalistów: – w 2020 – 330 h, – w 2021 – 330 h, 

II.5) Główny kod CPV: 80570000-0 
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 
85121270-6 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2022-03-31 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy dysponują min. dwoma osobami spełniającymi niżej określone warunki dot. wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla poszczególnych części: Część I – posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą na stanowisku psycholog lub pedagog oraz min. roczne doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Część II – posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub certyfikat lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu Trenera Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz min. roczne doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nie 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)  

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria  Znaczenie 
cena  40,00 
staż pracy  40,00 
doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  20,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-05-13, godzina: 15:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Część nr:   1  Nazwa:   Warsztaty dla dzieci i młodzieży 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warsztaty mają zostać opracowane na podstawie diagnozy psychologicznej, obejmować cykl 14 spotkań po 2h dla każdej grupy, maksymalnie 10 osób w grupie. W terminie i z częstotliwością ustalonymi przez Zamawiającego. Zakres warsztatów: wsparcie, edukacja, pomoc w radzeniu sobie z kryzysami normatywnymi na różnych etapach rozwoju i relacji dzieci-rodzice, reagowanie na przemoc. Wymiar realizowanych usług wynosi: a) warsztaty dla dzieci i młodzieży, 3 grupy x 14 spotkań po 2 h = 84 h, prowadzone przez dwóch specjalistów (2×84 = 168h): – w 2020 – 78 h, – w 2021 – 76 h, – w 2022 – 14 h.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2022-03-31

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium  Znaczenie 
cena  40,00 
staż pracy  40,00 
doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  20,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:   2  Nazwa:   Konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w wymiarze 660 h (śr. 330 h rocznie). Spotkania pozwalające na rozwijanie u uczestników projektu umiejętności postrzegania, rozumienia oraz radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych, analizowania i efektywnego wykorzystania zasobów własnych oraz najbliższego otoczenia. W terminie i z częstotliwością ustalonymi przez Zamawiającego. Dobór charakteru pracy (indywidualny/grupowy) będzie uwarunkowany potrzebami wykazanymi w diagnozie psychologicznej. Wymiar realizowanych usług wynosi: a) konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w wymiarze 660h: – w 2020 – 330 h, – w 2021 – 330 h,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80570000-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2022-03-31

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium  Znaczenie 
cena  40,00 
staż pracy  40,00 
doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  20,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania