Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Deklaracja dostępności Strony internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową
 • niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
 • na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Keller-Hamela.
 • E-mail: maria.keller-hamela@fdds.pl
 • Telefon: 22 616 02 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji
 • Adres: ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
 • E-mail: biuro@fdds.pl
 • Telefon: 22 616 02 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
(ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa)

Biuro mieści się w 4-kondygnacyjnym budynku. Lokal umieszczony jest na I piętrze. Przy wejściu do lokalu brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń - alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik biura. Parking znajduje się po drugiej stronie ulicy, w ramach infrastruktury miejskiej (miejsca przychodnikowe); wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Otoczenie budynku jest utwardzone. W wejściu do budynku występuje znacząca różnica poziomów. Ciągi komunikacyjne są niewystarczająco szerokie oraz nie posiadają oznaczeń wizualno-fakturowych. W lokalu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Centrum nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób. Wewnątrz brak dźwigu osobowego uniemożliwia klientom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do biura - alternatywnie klienci są obsługiwani w innych placówkach Fundacji na terenie Warszawy po wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby.

 

Centrum Dziecka i Rodziny
(ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa)

Lokal znajduje się na drugim piętrze przedwojennego budynku. Przed Centrum znajduje się parking wielostanowiskowy; w jego obrębie są wydzielone trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Otoczenie budynku jest utwardzone. Wejście do budynku znajduje się od ul. Peszteńskiej, brak informacji o tym fakcie od strony ul. Walecznych. Wejście znajduje się na poziomie chodnika. Wewnątrz dostępna jest winda prowadząca na wyższe kondygnacje. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń - alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Centrum. Ciągi komunikacyjne zapewniają dostęp do placówki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W lokalu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne Braille'a (przy domofonie, przy wejściu do lokalu, na drzwiach do łazienki). Progi, skosy i inne potencjalnie niebezpieczne miejsca są oznaczone wizualnie. Centrum nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób.  

 

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie
(ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-824 Warszawa)

Centrum znajduje się w 2-kondygancyjnym budynku. Przed budynkiem wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością; otoczenie budynku jest utwardzone. Do placówki prowadzą dwa wejścia - przy jednym z nich dostępna jest platforma przyschodowa - do jej uruchomienia wymagana jest obecność pracownika Centrum. Przy wejściu do budynku tablica tyflograficzna z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń. W budynku znajdują się tabliczki informacyjne Braille'a (przy domofonie, na drzwiach do pomieszczeń, na poręczach schodów). Wewnątrz budynku nie ma dźwigu osobowego, co uniemożliwia osobie z niepełnosprawnością ruchową dostęp do wyższych kondygnacji - alternatywnie klienci obsługiwani są na parterze. W budynku obecna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów na każdym ciągu schodów klatek schodowych są oznakowane. Podmiot zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. W sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna. Centrum zapewnia matę ewakuacyjną. Do Centrum należy również parterowy pawilon z dostępem do toalety dostosowanej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach


Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku
(ul. Jana Uphagena 18, 80-237 Gdańsk)

Centrum mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń - alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Centrum. Parking znajduje się przed budynkiem, w ramach infrastruktury miejskiej (miejsca chodnikowe); brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie zewnętrzne budynku posiada utwardzoną nawierzchnię. Do budynku i wewnątrz placówki prowadzą schody, co uniemożliwia dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. Budynek nie posiada oznaczeń wizualno-fakturowych w ciągach komunikacyjnych. Podmiot zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. W sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna. Centrum zapewnia matę ewakuacyjną. 

 

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim
(ul. Hallera 19A, 83-200 Starogard Gdański)

Centrum mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku. Sekretariat oraz biura znajdują się na 2. piętrze; na 1. piętrze umiejscowiono gabinety terapeutyczne i sale szkoleniowe - dostęp do tego poziomu jest możliwy jedynie z pracownikiem Centrum. Przy wejściu do budynku dostępna jest informacja wizualno-dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń. Parking jest wyposażony w 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, otoczenie zewnętrzne budynku posiada utwardzoną nawierzchnię. Z poziomu chodnika na parter można wejść schodami lub wjechać platformą przyschodową (by z niej korzystać należy wezwać obsługę). Wewnątrz dostępna jest winda prowadząca na wyższe kondygnacje. Urządzenie jest wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski opisane pismem Braille'a. Ciągi komunikacyjne zapewniają dostęp do placówki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek nie posiada oznaczeń wizualno-fakturowych w ciągach komunikacyjnych. Drzwi prowadzące do Centrum na 1. i 2. piętrze z uwagi na rozwiązanie techniczne wymagają użycia bardzo dużej siły do ich otwarcia - alternatywnie klienci mogą skorzystać z dzwonka, by uzyskać pomoc pracownika Centrum. Na obu poziomach znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Podmiot zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Centrum nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji w alternatywny sposób.