Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Regulamin newslettera Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Regulamin newslettera Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

obowiązuje od dnia 29.02.2024 r.  

Regulamin newslettera Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zwany dalej „Regulaminem" określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem serwisu pod adresem www.fdds.pl.    

§ 1. Definicje  

W Regulaminie poszczególne pojęcia otrzymują wskazane poniżej znaczenia:  

Fundacja - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204426, NIP: 1130725676, REGON: 012041461  

Link Aktywacyjny - adres strony WWW w formacie URL, przez użycie którego Użytkownik kończy proces zawierania Umowy Newslettera;  

Newsletter - wiadomość przekazywana przez Fundację pocztą elektroniczną, zawierająca informacje o działalności Fundacji, realizowanych, organizowanych i współorganizowanych przez nią akcjach, kampaniach społecznych i wydarzeniach, oraz o funkcjonalnościach Serwisu, a także zawierając informacje handlowe, w tym marketing bezpośredni;  

Umowa Newslettera - zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Fundację na rzecz Użytkownika, usługi polegającej na przesyłaniu newslettera na adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika;  

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;  

Serwis – strona internetowa www.fdds.pl  

§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy  

Zawarcie Umowy Newslettera następuje poprzez:  

a.) zaakceptowanie Regulaminu; 

b.) wprowadzenie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej w okienku ”Dołącz do naszego newslettera dobra”, na który ma być dostarczany Newsletter i kliknięcie w czerwoną strzałkę znajdującą się przy wprowadzonym adresie e-mail; 

c.) spełnianie warunków technicznych koniecznych do korzystania z Newslettera;  

d.) kliknięcie w Link Aktywacyjny przesłany przez Fundację, na adres wprowadzony w sposób wskazany w lit. b) powyżej.  

Użytkownik może rozwiązać Umowę Newslettera w każdej chwili poprzez:  

a.) kliknięcie linka „Rezygnacja z Newslettera” podanego w każdej wiadomości Newslettera,  

b.) wysłanie na adres poczty elektronicznej przyjaciel@fdds.pl oświadczenia o rezygnacji z Newslettera.

Żądanie przez Użytkownika rozwiązania Umowy Newslettera będzie skuteczne, gdy zostanie skierowane z adresu poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter.  

Fundacja może rozwiązać Umowę Newslettera w każdej chwili poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej, na który jest wysyłany Newsletter.  

Fundacja każdorazowo po rozwiązaniu Umowy Newslettera usunie dane osobowe Użytkownika.  

§ 3. Przedmiot Umowy Newslettera  

Na podstawie zawartej Umowy Newslettera, Fundacja będzie przesyłać Użytkownikowi cyklicznie następujące informacje: treści dotyczące działalności Fundacji, organizowanych i współorganizowanych akcji, kampanii społecznych i wydarzeń, funkcjonalności serwisu, a także treści o charakterze marketingowym i handlowym oraz związane z fundraisingiem i wsparciem finansowym fundacji.

Umowa Newslettera jest nieodpłatna.  

Użytkownik zapisując się do Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Fundacji marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  

§ 4. Zasady korzystania z Newslettera  

W celu prawidłowego działania Newslettera koniczny jest dostęp do systemu informatycznego, który umożliwia korzystanie z sieci Internet, posiadanie elektronicznej skrzynki pocztowej, dającej możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.  

§ 5.Postępowanie reklamacyjne  

Wszelkie wadliwości związane z działaniem Newslettera należy zgłaszać na adres: przyjaciel@fdds.pl  

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia.  

§ 6. Ochrona danych osobowych  

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204426, NIP: 1130725676, REGON: 012041461.  

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@fdds.pl.  

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Umowy Newslettera, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy niezbędność przetwarzania wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, co obejmuje realizację celów Fundacji takich, jak np.: propagowanie w społeczeństwie naszej misji, jaką jest zapewnienie każdemu dziecka szczęśliwego, wolnego od przemocy dzieciństwa.  

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą podmioty współpracujące z Administratorem, które pomagają Administratorowi wykonywać umowę (kontrahenci z branży IT, podmioty świadczące usługi marketingowe).  

Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu rozwiązania Umowy.  

Użytkownik ma następujące prawa związane z ochroną jego danych osobowych: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, ich podanie jest dobrowolne i konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Newslettera.  

Dane Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. 

§ 7.Tryb zmiany Regulaminu  

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.  

Fundacja ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności z ważnych powodów, np. z powodu zmian technologicznych, zmian przepisów prawa.  

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fundacja poinformuje o tym Użytkowników w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres podany przez Użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmiany w Regulaminie rozwiązując umowę newslettera.  

§8. Prawo i sąd właściwy  

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.  

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują polskie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.