Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Co robimy?

Pomagamy dzieciom krzywdzonym 

Dzieci pokrzywdzone przestępstwami, głównie różnymi formami przemocy i wykorzystywaniem seksualnym oraz ich opiekunowie otrzymują specjalistyczną pomoc pod jednym dachem. Centra Pomocy Dzieciom realizują wspólne standardy, a ich podstawową wartością jest dobro dziecka. Oferują pomoc psychologiczną, prawną, miejsce przyjaznego przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych. Interdyscyplinarny zespół placówki działa we współpracy z lokalnymi służbami. 

Udzielamy wsparcia przez telefon

Udzielamy bezpłatnej pomocy telefonicznej dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony oraz rodzicom i nauczycielom, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

Wspieramy rodziców małych dzieci

Zajmujemy się ochroną małych dzieci (do 6 r.ż.) przed krzywdzeniem poprzez edukację, wsparcie i terapię rodziców. Wiemy, że do przemocy wobec dzieci często dochodzi z powodu bezradności i zagubienia rodziców, ich frustracji i braku kompetencji rodzicielskich. Oferujemy rodzicom bezpłatne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, sesje terapeutyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia oraz grupy terapeutyczne w nurcie mentalizacji i postrzeganiu rodzica jak latarni morskiej. 

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w internecie

Zajmujemy się szeroko pojętymi kwestiami bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, w tym problemami związanymi z przemocą z wykorzystaniem mediów elektronicznych i internetu, szkodliwymi treściami online, sekstingiem, uwodzeniem online, niebezpiecznymi kontaktami czy nadużywaniem internetu. 

Badamy zjawisko przemocy w Polsce

Aspekt badawczy oraz badania diagnozujące różne aspekty krzywdzenia dzieci są istotnym elementem naszej działalności. Dział badawczy Fundacji dostarcza nam odpowiedzi na ważne pytania – jakie jest przyzwolenie społeczne na bicie dzieci, jak często rodzice stosują przemoc, jaka jest skala doświadczeń przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, jakie są konsekwencje takich doświadczeń w dzieciństwie na zdrowie psychiczne, jakie ryzykowne zachowania podejmują dzieci w internecie i wiele innych.

Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku

Troszczymy się o sprawy dzieci aktywnie angażując się w proces stanowienia polskiego prawa. Naszym celem jest zapewnienie najmłodszym ochrony w wybranych obszarach legislacji. Działania lobbingowe realizujemy przygotowując wystąpienia kierowane do decydentów, opiniując nowe i zmieniane akty prawne, uczestnicząc w pracach wybranych komisji parlamentarnych, diagnozując obszary wymagające tworzenia lub zmiany prawa oraz zwiększając świadomość polityków na tematy związane z ochroną prawną dzieci. 

Wprowadzamy Standardy Ochrony Dzieci

Standardy Ochrony Dzieci to program profilaktyki i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci ze strony osób dorosłych (rodziców, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół, placówek, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Edukujemy profesjonalistów pracujących z dziećmi

Prowadzimy działania edukacyjne dla profesjonalistów pracujących z dziećmi: nauczycieli, opiekunów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, policjantów, prawników etc., którzy mogą zidentyfikować problem i interweniować. Organizujemy szkolenia, seminaria, konferencje, webinary, które dotyczą różnych form problemu krzywdzenia dzieci, m.in. przemocy domowej i rówieśniczej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbywania, zagrożeń w internecie. Przekazujemy wiedzę i umiejętności z różnych obszarów: diagnozy, interwencji, pomocy terapeutycznej, działań profilaktycznych. Realizujemy zarówno krótkie szkolenia uwrażliwiające, jak i pogłębione kursy zawodowych umiejętności. Opracowujemy publikacje, które mogą dotrzeć do szerokiego grona profesjonalistów – poradniki, broszury, ulotki. Tworzymy i udostępniamy kursy e-learningowe. 

 

Nasze konferencje:


Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Ogólnopolska Konferencja „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

Szkolenia i materiały edukacyjne dla osób pracujących z dziećmi

edukacja.fdds.pl

Wydajemy kwartalnik "Dziecko Krzywdzone"

Kwartalnik „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” to bezpłatne czasopismo adresowane do profesjonalistów pomagających dzieciom, pracowników akademickich, studentów i dziennikarzy.  Publikujemy w nim artykuły naukowe prezentujące wyniki badań, koncepcje teoretyczne, modele działań praktycznych w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tworzymy kampanie społeczne

Poprzez kampanie społeczne na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci zwiększamy świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, wrażliwość na problem i umiejętności odpowiedniego reagowania na przemoc. Dążymy do tego, aby dorośli wiedzieli, że są moralnie odpowiedzialni za najmłodszych i potrafili skutecznie przestrzegać ich praw. 

Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci 

Wierzymy, że poprzez wspólne działania organizacji pozarządowych, we współpracy z instytucjami publicznymi możemy skutecznie realizować wizję świata, w którym dziecko jest podmiotem praw gwarantowanych przez Konwencję praw dziecka. Dążymy do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. 9 października 2023 roku powołaliśmy Krajową Koalicję na rzecz Ochrony Dzieci wraz z 15 innym i organizacjami.

Nasze apele, listy, petycje

Zobacz  

Jak można nas wesprzeć?

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnemu dziecku

wspiera przygotowanie dziecka do przesłuchania

Wspieraj nas

wspiera edukację dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu

Wspieraj nas

wspiera terapię dziecka, które doświadczyło przemocy

Wspieraj nas