Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Zasady przyznawania patronatu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

 Patronat honorowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przyznany może być wydarzeniom lub przedsięwzięciom (konferencje, książki, projekty artystyczne, wystawy etc.) o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które wpisują się w główny zakres działalności Fundacji tj. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form krzywdzenia i/lub wykorzystywania seksualnego oraz ochrona praw dziecka.

 1. Patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia przez Fundację. Prośby o wsparcie finansowe nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
 3. Patronat nie jest przyznawany bezterminowo.

Procedura przyznawania patronatu

 1. O przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 2. Wniosek należy przesłać w pliku z rozszerzeniem .doc lub .pdf na adres: patronaty@fdds.pl
 3. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące (60 dni) przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia lub drukiem publikacji.
 4. FDDS zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o dodatkowe informacje w sprawie przedsięwzięcia.
 5. FDDS zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w sprawie patronatu w terminie do 28 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 6. Odmowa przyznania patronatu przez FDDS jest ostateczna i nie jest udzielane dodatkowe uzasadnienie.
 7. Załączniki – jeśli prośba dotyczy objęcia patronatem książki lub innej publikacji, która wymaga oceny jej wartości merytorycznej i związku z misją Fundacji, do wniosku należy dołączyć plik .pdf z treścią pozycji, która jest przedmiotem wniosku. Przesłane dokumenty, w tym treść książki, nie zostanie opublikowana i udostępniona innym osobom bez zgody wnioskodawcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradniki dla rodziców muszą posiadać recenzję naukową, która potwierdza zgodność treści z aktualną wiedzą naukową.
 2. FDDS nie obejmuje patronatem wydarzeń, na które wstęp jest płatny.
 3. Prawo do używania logotypu FDDS przysługuje wyłącznie organizatorowi przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem. Organizator/wydawca ma prawo posługiwać się logotypem FDDS wg ustalonych wcześniej zasad oraz po akceptacji użycia logo FDDS z Fundacją.
 4. Informacje o objęciu przedsięwzięcia patronatem FDDS powinny zostać umieszczone w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach internetowych przedsięwzięcia. Konieczne jest również umieszczenie linku do strony fdds.pl na stronie przedsięwzięcia. Przed umieszczeniem logo w ww. materiałach organizator zobowiązany jest do przesłania materiałów do akceptacji.
 5. W szczególnych sytuacjach patronat FDDS może zostać odebrany. W tej sytuacji organizator jest zobowiązany do usunięcia informacji o FDDS z materiałów informacyjno-promocyjnych oraz ze stron internetowych.
 6. Zamieszczenie informacji na temat FDDS i jej działalności nie wymaga zgody Fundacji.